Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόσκληση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών Το Τμήμα Περιβάλλοντος στην 8/12.03.2021 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του αποφάσισε την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στα παρακάτω γνωστικά πεδία:
1. Βιομηχανική συμβίωση διϋλιστηρίου πετρελαίου και κεραμικής βιομηχανίας στο πλαίσιο
της Κυκλικής Οικονομίας: Η επεξεργασία και ενσωμάτωση ελαιώδους ιλύος στην
παραγωγή δομικών κεραμικών προϊόντων.
2. Διερεύνηση συνθηκών ανάπτυξης και αποτίμηση αντιοξειδωτικής ικανότητας
επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών.
3. In vitro και in situ αξιολόγηση της επίδρασης καθιερωμένων στη γεωργική πρακτική
αγροχημικών στους νιτροποιητικούς μικροοργανισμούς του εδάφους.
4. Η χρήση παγοπυρηνωτικών παραγόντων σε τρόφιμα με στόχο την μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας κατεψυγμένων τροφίμων.
5. Αριθμητική προσομοίωση της επίδρασης των παραμέτρων σχεδιασμού αιολικού πάρκου.
Χωροθέτηση και τρόπος κατασκευής.
6. Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Αναλυτικές και
Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών και Ολοκληροδιαφορικών Εξισώσεων.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του
Τμήματος μέχρι και 31.03.2021.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματός http://env.uth.gr/