Πρόγραμμα απασχόλησης για 35.000 ανέργους

πασχόληση σε δήμους της περιοχής κατοικίας τους μπορούν να εξασφαλίσουν 35.000 άνεργοι διαφόρων ηλικιών και επαγγελματικών ειδικοτήτων, μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθούν την επόμενη χρονιά.

Οι μηνιαίες αποδοχές δεν είναι υψηλές – ανέρχονται σε 546 ευρώ. Μπορεί να αποτελέσουν όμως μία οικονομική «ανάσα» για μακροχρόνια άνεργους και για νοικοκυριά χωρίς πηγές εισοδήματος.

Τα προγράμματα θ’ αρχίσουν να «τρέχουν» τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όταν θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε δεκάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης – όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους (για την ίδια ειδικότητα και στους τρείς).

 Τα κριτήρια επιλογής

Μετά την υποβολή αιτήσεων θα καταρτισθούν Πίνακες Κατάταξης βάσει μοριοδότησης των υποψηφίων. Η μοριοδότηση θα γίνει με τα ακόλουθα εννέα αντικειμενικά κριτήρια:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του υποψηφίου
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου
3. Αναπηρία ωφελούμενου (50% και άνω)
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πως θα γίνει η μοριοδότηση

Οι Πίνακες Κατάταξης καταρτίζονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος και τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες): 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια

– Ηλικία
•    18 έως 29 ετών: 15 μόρια
•    30 έως 44 ετών: 25 μόρια
•    45 έως 54 ετών: 35 μόρια
•    55 ετών και άνω: 45 μόρια

– Αριθμός ανηλίκων τέκνων10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
– Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια
– Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια
– Εντοπιότητα: 20 μόρια

– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
•    Ατομικό 0-3.500 ευρώ, ή οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: 30 μόρια
•    Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: 25 μόρια
•    Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ ή οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: 20 μόρια
•    Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ ή οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ:10 μόρια
•    Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ ή οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: 0 μόρια

 

sofokleousin.gr