Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσοστόμου για την γιορτή των Θεοφανείω

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

«καὶβαπτισθεῖς ὁ Ἰησοῦςἀνέβηεὐθὺςἀπὸτοῦὕδατος·  καὶἰδοὺἀνεώχθησαναὐτῷοἱοὐρανοί» (Ματθ. 3,16).

Ἀδελφοὶκαὶ τέκνα ἐνΚυρίῳἀγαπητά!

Ὁ εὐαγγελιστὴςΜατθαῖος περιγράφοντας τὸγεγονὸςτῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας, ἐπισημαίνει, ὅτι «καὶἰδοὺἀνεώχθησαναὐτῷοἱοὐρανοί». Ἄνοιξε ὁ οὐρανός!

Ὅλοι γνωρίζομε ἐκ πείρας, ὅτι ὁ ἐγωισμὸςἐγκλωβίζει κάθε ἄνθρωποστὸνἑαυτό του. Κλείνει καὶἀπομονώνει μέχρις ἀσφυξίας τὴ ζωή. Ὁ ἐγωισμὸςκαταργεῖτὴν ζωή. Αὐτὸς, ὁ ἀνθρώπινοςἐγωισμός, ἦταν ἡ αἰτία, τότε στὸν παράδεισο, ποὺἔπαυσε τὸν δίαυλο ἐπικοινωνίαςτοῦἀνθρώπουμὲ τὸν Θεό. Ἔκλεισε τὸν οὐρανό!

Αὐτεπαγγέλτως, ὁ Θεὸς δείχνει μὲτὴνἀνθρώπινη ζωή Του (τὴνἐνανθρώπηση), ἕναν καινούργιο δρόμο στὸνἄνθρωπο, ἐξόδουἀπὸτὴνἀπομόνωσηκαὶἀνοίγματοςἐπικοινωνίαςμὲ τὸν Θεό, τοὺςἄλλουςἀνθρώπους, τὸν κόσμο ὅλο. Ὁ Θεὸςἀνοίγει τὸν οὐρανό, στὸνἸορδάνη ποταμό, στὴν βάπτισή Του, γιὰνὰμᾶςἀποκαλύψῃ τὸν ἑαυτό του· τὴνἉγία Τριάδα, ὡς παράδειγμα νέο, ζωῆςγιὰὅλους. Ὁ οὐράνιοςΠατὴρ βροντοφωνάζει ἀπ’τὸνοὐρανότὴνἀγάπη του στὸνΥἱό«οὗτοςἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός», καὶτὸἅγιονΠνεῦμα«καταβαίνωνἐπ’αὐτόν», κατευθύνει τὴνἁγάπητοῦΠατέρα στὸνΥἱό.

Ἄνοιξανοἱοὐρανοὶγιὰνὰδοῦμεκαὶνὰμιμηθοῦμετὴν θεία ζωή. ΤὴνἈγάπη! «Ὁ Θεὸςἀγάπηἐστικαὶ ὁ μένωνἐντῇἀγάπῃἐντῷΘεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸςἐναὐτῷ» (Α΄ Ἰω.4,16).

Αὐτή ἡ ΘεοφάνειαστὸνἸορδάνηεἶναιΦῶς, «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶςκαὶτὸἅγιονΠνεῦμα, καὶδιὰαὐτοῦπᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβεινἁγίαν». «Φῶτα»,τὰὀνομάζει ὁ λαός μας, διότι μᾶς φωτίζουν καινούργιο δρόμο, τὸν δρόμο τῆςἀγάπης. Ἡ ἀγάπηεἶναιτὸφῶςκαὶὅτανπαρακαλοῦμεστὴνἘκκλησίαγιὰτὸθεῖο φωτισμό, παρακαλοῦμαιγιὰτὴνἐδραίωσητῆςἀγάπηςτοῦΘεοῦστὴν ζωή μας.

Ὁ Θεὸςνὰμᾶςφωτίσῃ!

Εὔχομαι διαπύρως, ὁ ἐπιφανεὶς Κύριος νὰκαταυγάσῃτὶς καρδιές ὅλωνκαὶνὰἁγιάσῃτὶς ζωές μας, μὲτὸφῶςτῆςἀγάπης Του.

Μετ’ εὐχῶνκαίτῆςἐνΚυρίῳἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

†Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ