Πλαφόν στους μισθούς των διοικητών και προέδρων ζητούν οι Βλαχογιάννης και Ταμήλος

 

 

 

tamilos_blaxogiannis

 

 

 

 

Πρόταση τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ομάδων 61 βουλευτών ανάμεσά τους και οι βουλευτές Τρικάλων  κ.κ. Βλαχογιάννης & Ταμήλος, ζητώντας την επιβολή πλαφόν στους μισθούς των διοικητών , υποδιοικητών, προέδρων αντιπροέδρων και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. , των προέδρων ,αντιπροὲδρων και στα μἐλη των ανεξαρτήτων διοικητών αρχών, των πρόεδρων , αντιπροἐδρων και διευθύνοντων η εντεταλμένων συμβούλων και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πασης φύσεως προσωπικό τους, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιοχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας,καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν.3631/2008 (Α’ 6) » καιάλλες επείγουσες ρυθμίσεις »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το νόμο 3833/2010 η τότε κυβέρνηση αποπειράθηκε να επιβάλλει μεγάλες περικοπές στις ΔΕΚΟ, από τις οποίες εξαιρέθηκαν όμως τα διευθυντικά στελέχη.  Οι περικοπές έφταναν εώς και 25%, ενώ είχε ορίσει οροφή 4.00 ευρώ το μήνα (μικτά) στους μισθούς των ΔΕΚΟ, και «κούρεμα» 10% για μισθούς πάνω από τα 1800 ευρώ.  Έκτοτε με σειρά διατάξεων που ψήφισε η Βουλή εξαιρέθηκαν τα στελέχη σειράς ΔΕΚΟ και Ανεξαρτήτων Αρχών, με αποτέλεσμα να έχει διαστρεβλωθεί πλήρως το νόημα και το γράμμα του νόμου 3833/2010.  Αυτό αποδεικνύεται και από την επιστολή που έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταΐκούρας στις 18 Ιουλίου 2012 προς όλους του υπουργούς, με την οποία τους υπενθυμίζει «την επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση για άμεση και πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των ν.3833/2010, ν.3845/2010, ν. 3899/2010, ν.3986/2012 και του ν.4024/2011» και ζητά να τον ενημερώσουν ποιοι απο τους εποπτευόμενους φορείς έχουν συμμορφωθεί και ποιοι όχι ή αν υπάρχουν περιπτώσεις επιλεκτικής εφαρμογής του νομου. Ήδη η άρνηση πολλών φορέων  να απαντήσουν στην επιστολή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και η προκλητική αρνηση διοικήσεων Δημ. Επιχειρήσεων και Οργονισμών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων να μειώσουν τους μισθούς και λοιπές αποδοχές των μελών της διοίκησης και επιλεγμένων «συμβούλων» που διορίζονται μετά πρόταση της διοίκησης των οργανισμών αυτών, σε πολλές περιπτώσεις ξεκινούν απο 12.000 μηνιαίως και φθάνουν τις 25.000 μηνιαίως όταν ο Πρόεδρος του Ἀρειου Πάγου λαμβάνει 4.500 ευρώ, υποχρεώνει τη Βουλή να λάβει μέτρα.

Αληθές είναι ότι κάποιοι οργανισμοί όπως η ΤτΕ έχουν πλήρη ανεξαρτησία και αυτοτέλεια που φθάνει μέχρι με ρητή απαγόρευση από το ιδρυτικό της καταστατικό το κρατος να μην μπορεί να αποκτήσει ποσοστό άνω του 35% άμεσα ή έμμεσα. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που ζούμε το θέμα είναι πρωτίστως θέμα δεοντολογίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι οι πραγματικές αποδοχές των στελεχών  οργανισμών αυτών είναι στην πραγματικότητα άγνωστες, λόγω της πολυπλοκότητας υπολογισμού των bonus πέρα των μηνιαίων αποδοχών.  Βεβαιως η πρόσφατη δήλωση του διοικητή της ΤτΕ για μείωση των αποδοχών του κατα 30% (δηλαδή συνολικά 50% απο το 2009) ειναι επαινετέα και προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λόγω της παρατεταμένης δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας, με την ύπαρξη δημοσίου

ελλείμματος και δημοσίου χρέους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με τη διεθνή

Χρηματοπιστωτική  κρἰση, καθίσταται εκ νέου ανάγκη για τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την εξοικονόμηση πόρων από οποιαδήποτε δυνατή πηγή μπορούν αυτοί να προέλθουν.  Με από μια σειρά νόμων έχουν ήδη γίνει μεγαλες περικοπές στις περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων με τελευταίο το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ.

Με τις ρυθμίσεις των προτεινόμενων διατάξεων, ορίζεται εκ νέου ως όριο στις συνολικές

αποδοχές ή απολαβές όλων των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα , χωρίς όμως τις προΰπάρχουσες εξαιρέσεις οι οποιες δημιουργούν συνθηκες κοινωνικού αυτοματισμού και οι οποίες βλάπτουν την ολοένα και περισσοτερο χειμαζόμενη κοινωνια.

Ειδικότερα με την πρώτη παραγραφο ορίζεται εκ νὲου το όριο των πάσης φύσεως αποδοχών και προσθέτων αμοιβών ή απολαβών που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα Ο.Τ. Α, τους διοικητές , υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. , τους προέδρους ,αντιπροὲδρους και τα μἐλη των ανεξαρτήτων διοικητών αρχών, τους προεδρους , αντιπροἐδρους και διευθύνοντες η εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πασης φύσεως προσωπικό τους, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος η σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτειας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων ή επιχορηγούνται τακτικά , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 5Ο% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπαγονται στο Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α` 314) όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. Ια του αρθρου Ι του ν. 3899/2010 (Α’ 212), και του Κεφαλαίου Β’ του ν.

3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής

προϋποθέσεις:

“αα) Η πλειοψηφια τού Διοικητικού Συμβούλιου έχει διοριοτεἱ ή εκλεχθεἱ από το Δημόσιο ή

τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (Α’ 314)

ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ἡ απο κοινού”.

β β) το Δημοσιο ειναι πλειοψών μέτοχος και

γγ) η διοικηση της επιχειρησης δεν ασκειται απο τον μετοχο της μειοιμηφίας.

Το όριο αυτο απαγορεύεται να υπερβαινει τις συνολικές αποδοχές του γενικού γραμματέα

υπουργείου , όπως αυτές καθε φορα καθορίζονται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.  Το όριο αυτό δύναται να αυξάνεται μέχρι των μηνιαίων αποδοχών τού Πρωθυπουργού με

αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζεται οτι ακόμα και στις περιπτώσεις «δημοσίων επιχειρήσεων» που το Δημόσιο δεν καθορίζει το ύψος των αποδοχών , λογω μειοψηφικού  πακέτου ή λόγω παραχώρησης της διοίκησης τους , ο ασκὼν τα δικαιώματα μειοψηφίας  για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αρμόδιος Υπουργός , υποχρεούται να προτείνει αναλογικές μειώσεις στις σχετικές αποδοχές των διοικούντων και των εργαζομένων σε αυτές, μέσω της γενικής συνέλευσης των μετόχων τουλάχιστον για την διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικὴς Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού ἰιτους ΖΟΙ Ι.

Με την τριτη παράγραφο καταργείται καθε  γενική και ειδική εξαίρεση από το οριο αυτο.

Με την τέταρτη παράγραφο ορίζεται ως ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων αυτών η 1/9/2012.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προφανώς δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση στο Κρατικό Προΰπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιοχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας,καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν.3631/2008 (Α’ 6) » καιάλλες επείγουσες ρυθμίσεις »

«1. Στα νομικα πρόσωπα ιδιωτικού δικαἰου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κρατος η σε Ν.Π.Δ.Δ. η σε Ο.Τ.Α., κατα την εννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτεἰας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοικησης τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικων και Τοπικων Οργανισμών Βγγεἰων βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διαταξεις, από πόρους των ως ανω φορέωνκατα 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. καθως και των λοιπων δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειων, που υπαγονται στο Πεδιο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 3Μ) όπως εχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α` 212), και του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις

«αα) Η πλειοψηφια του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή

τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314),

ενεργοὐντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού”

ββ) το Δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και

γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της μειοψηφίας»

οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβες ή απολαβές που καταβαλλονται στα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές , υποδιοικητες ,προέδρους αντιπροεδρους “και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. , τους προέδρους ,αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχων, τους προέδρους , αντιπροεδρους και διευθύνοντες ἡ εντεταλμἐνους συμβούλους και τα μελη των διοικητικών συμβουλἰων     καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους , απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του του γενικού γραμματέα υπουργείου , όπως αυτες καθέ φορά καθορίζονται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.  Το όριο αυτό δύναται να αυξάνεται μεχρι των μηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργου με αιτιολογημένη αποφαση του Υπουργου των Οικονομικών.

2. Στις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του Ν. 3429/2005 όπως ισχύει, εφόσον το

Δημόσιο ἡ τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου,

κατέχουν μόνα η από κοινού ποσοστό του κεφαλαἰου μικρότερο του πενήντα της εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες , στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοφηφιὡν μέτοχος δεν ασκεί τη διοίκηση ή διαχείρισή τους, ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων υποχρεούται να θέσει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως θεμα στην επόμενη Γενικὴ Συνέλευση των μετόχων, πρόταση αναλογικής μείωσης των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών των εταιρειών αυτών, τουλάχιστον για την διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. Σε περίπτωση που στην γενικη συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από υπάλληλο του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, κατ’ εξουσιοδότηση του αρμοδίου Υπουργού , η υποχρέωση να θεσει για λογαριασμο του Ελληνικού Δημοσίου, ως θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρόταση αναλογικής μείωσης των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών των εταιρειών αυτων, τουλαχιστον για την διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπροθεσμου Πλαισἰου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού ετους 2011, ισχύει και για το πρόσωπο αυτό ,ανεξάρτητα εαν η υποχρέωση αυτή περιέχεται στο κειμενο της εξουσιοδότησης ή οχι για εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στη σχετικη Γενικὴ Συνέλευση Παράβαση της υποχρέωσης αυτης

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται σύμφωνα με τις κεἱμενες ποινικές διαταξεις

περί παραβάσεως καθἠκοντος.

3. Από την έναρξη ισχύος του παροντος, καταργείται η διαταςη της παρ. 3 του αρθρου Ζ του ν. 3833/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 49 παρ. 2 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141), η διάταξη της παρ. 12 περ. γ του αρθρου 4 του ν. 3864/2010 όπως ισχύει, καθως και κάθε αντίθετη γενική ἠ ειδική διάταξη.

5. Οι διαταξεις του παρόντος αρθρου ισχύουν και εφαρμόζονται αναδρομικά από 1/9/2012.»

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

 

.