Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Θεσσαλία

perifereia thessalias

Μέχρι 25 Αυγούστου η διαβούλευση για την «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Θεσσαλία»

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Θεσσαλία» και μετά την παραλαβή της Α΄ φάσης της και παράδοση από τον Ανάδοχο της Β΄ φάσης, αναρτάται για Διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το σχετικό υλικό είναι ανηρτημένο στην σελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας http://www.thessalia-espa.gr/news/item/154-diavoulftoxeia

Ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίζεται η 25η Αυγούστου 2015. Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected], [email protected]
Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης, θα ακολουθήσει η έγκριση της Μελέτης.

Η υπόψη Μελέτη είναι εναρμονισμένη με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, τόσο σε Στρατηγικό, όσο και σε Επιχειρησιακό Επίπεδο.

Σε στρατηγικό επίπεδο, έχει διασφαλισθεί η απαραίτητη συμβατότητα και αλληλοκάλυψη των Στρατηγικών Στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής με τους «Πυλώνες» της Εθνικής Στρατηγικής. Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή Στρατηγική καλύπτει επιπλέον ανάγκες και πολιτικές συμπλήρωσης / αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών και βελτίωσης των «ικανοτήτων» των τοπικών κοινωνικών Φορέων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις αντιμετώπισης της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχει επίσης διασφαλισθεί η απαραίτητη συμβατότητα και συνέπεια των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων της Περιφερειακής με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Πίνακας 10). Προκύπτει υψηλός βαθμός συνάφειας και πληρότητα κάλυψης των προβλεπόμενων «Μέτρων Πολιτικής» (Προτεραιοτήτων) της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (ΕΣΚΕ) με την αντίστοιχη Περιφερειακή Στρατηγική.

Τέλος, η «αρχιτεκτονική» της Εθνικής Στρατηγικής στηρίζεται στην κάλυψη του «κύκλου ζωής» των ωφελουμένων, με παρεμβάσεις που σε Περιφερειακό επίπεδο διαρθρώνονται στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στην ενεργό Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων, στηρίζονται κατά την εφαρμογή τους από την ανάπτυξη και βιώσιμη λειτουργία ενός ομογενοποιημένου και αποτελεσματικού Περιφερειακού Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ενώ συμπληρώνονται και αναβαθμίζονται από στοχευμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές Υποδομές, που στοχεύουν στη διευκόλυνση και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων.

.