Περιφερειακό θέατρο Καρδίτσας: Αίτημα Οικονομικής Συμμετοχής ΕΟΤ

ΘΕΜΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ο Δήμαρχος Αγράφων Ευρυτανίας κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής και το Δ.Σ. του Δήμου, εκτιμώντας και τιμώντας την πολιτιστική, κοινωνική και μορφωτική προσφορά του Δημήτρη

Με τιμή

Ο Διευθυντής του Θεάτρου

Δημήτρης Απ. Ρήτας

 

 EOT

MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, MEDIA

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & INSIGHTS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, You are here

 Αίτημα Οικονομικής Συμμετοχής ΕΟΤ σε Δράσεις Τρίτων

 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού και της αποστολής του, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την συμμετοχή του σε δράσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3270/2004, άρθρο 4 «Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ», στο ν.4049/2012, Κεφάλαιο Δ, όπως σήμερα ισχύει με τις διατάξεις του άρθ 45 του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30-7-2014):

«….β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως: …..

 

ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς. ….

δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών…..

δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε διά του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

………………..ββ. Την με κάθε τρόπο συμμετοχή του ΕΟΤ στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον ΕΟΤ πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα……».

Σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο και την εκάστοτε Στρατηγική του, ο ΕΟΤ δύναται να επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς.

Οι φορείς καταθέτουν αίτημα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα προς τρίτους, το οποίο η Υπηρεσία αξιολογεί και διαμορφώνει πρόταση την οποία υποβάλλει προς την Διοίκηση του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής για το ενδεχόμενο οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων και λαμβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί από τις διατάξεις του ν.4129/2013( άρθρο 41) τόσο για τους κερδοσκοπικούς όσο και για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς αναφορικά με τον έλεγχο των επιχορηγήσεων-χρηματοδοτήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4305/2014 ,άρθρο 16 ,ε το οποίο προστέθηκε στο ν. 3861/2010 άρθρο 10β «Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων» από μη κερδοσκοπικούς φορείς, σωματεία, ιδρύματα κλπ, η Δ.νση ΥΠΕΞ (ΤΜΉΜΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ) δημιούργησε τον παρακάτω κατάλογο για την υποβολή δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων τόσο κατά το στάδιο υποβολής του αιτήματος όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης και αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ στις δράσεις προώθησης και προβολής τρίτων .

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς παρακαλούνται όπως λαμβάνουν γνώση του συνημμένου καταλόγου δικαιολογητικών ώστε να διευκολύνεται η υποβολή του αιτήματός τους.

– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΟΤ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Κριτήρια επιλεξιμότητας δράσης

Η υπό διοργάνωση δράση θα πρέπει να συνάδει και να υπηρετεί τους σκοπούς και την αποστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Θεσμικό πλαίσιο αυτού (Ν.3270/2004, άρθρο 4 «Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ», στο Ν.4049/2012, Κεφάλαιο Δ, Ν. 4276/2014, Κεφάλαιο ΣΤ΄) π.χ. να προάγει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, sea and sun, city break, συνεδριακός τουρισμός, εσωτερικός τουρισμός κλπ.

Κριτήριο για την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό, καθώς και η προβολή της Ελλάδας μέσω της προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς.

Ως εκ τούτου εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.

Αντισταθμιστικά οφέλη για τον ΕΟΤ

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά τήρησης των αντισταθμιστικών παροχών για τον ΕΟΤ (πρωτότυπο επικοινωνιακό υλικό, καταχωρήσεις, εκτυπώσεις, κλπ.)

Ο ανωτέρω φάκελος – ολοκληρωμένος – θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΟΤ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να είναι δυνατή η αποπληρωμή του (μετά τον έλεγχό του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την θεώρησή του από την Υπηρεσία Επιτρόπου ΕΟΤ Ελεγκτικού Συνεδρίου) εντός του τρέχοντος έτους.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και παραστατικά καθώς και αποδεικτικά τήρησης αντισταθμιστικών οφελών για τον ΕΟΤ είναι υποχρεωτικά να κατατεθούν. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα – στο πλαίσιο ελέγχου του φακέλου – να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, παραστατικά και αποδεικτικά τήρησης αντισταθμιστικών οφελών για τον ΕΟΤ.

Πρόγραμμα i-Portunus

Yahoo

Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας <dpde@culture.gr>

Προς: ap.ritas@yahoo.gr 5 Ιουλ στις 3:12 μ.μ.

 

Το i-Portunus στην Ελλάδα:

Ενημερωτική συνάντηση για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, που υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. του ΥΠΠΟΑ, σας ενημερώνει ότι διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση (info-session) με θέμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού,

i-Portunus

την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 10 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Ποσειδώνος 28).

Στη συνάντηση εργασίας θα μιλήσει η ειδική εμπειρογνώμονας της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC)  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ελένη Σκίκου.

Η εισήγηση θα γίνει στα Αγγλικά.

Τα βασικά σημεία της συζήτησης θα αφορούν:

  1. Το πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού της EACEA, i-Portunus. Πέραν της παρουσίασης του προγράμματος, θα συζητηθεί η δυνατότητα αύξησης των αιτήσεων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού που ζουν στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθούν πιθανές καινοτομίες που εξετάζονται για το i-Portunus από το 2020, όπως για παράδειγμα η επιδότηση φυσικών προσώπων για φιλοξενία σε ινστιτούτα και οργανισμούς (νομικά πρόσωπα).
  2. Την ειδική προκήρυξη (special call) που σχεδιάζει η EACEA για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας που θα αφορά στα Δυτικά Βαλκάνια (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019) και οι αντίστοιχες ευκαιρίες που προκύπτουν για τη συμμετοχή ελληνικών πολιτιστικών οργανισμών σε αυτήν.

Λίγα λόγια για το i-Portunus

Το i-Portunus είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού να εκμεταλλευτούν βραχυπρόθεσμες και ευέλικτες διασυνοριακές ευκαιρίες: να μετακινηθούν από ευρωπαϊκή χώρα σε ευρωπαϊκή χώρα, να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες και ακροατήρια και να επωφεληθούν -αλλά και να συνεισφέρουν- στα διαφορετικά πολιτισμικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Πρόκειται για το αντίστοιχο Erasmus+ του πολιτιστικού τομέα.

​Το i-Portunus βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική φάση. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι δύο πρώτες προσκλήσεις και αναμένεται η τρίτη και τελευταία για το 2019, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο, τα οποία ζουν και εργάζονται σε κάποια από τις χώρες που υπάγονται στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας – Newsletter by Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας

1st Rethimnou Str Athens, Attica 10682 Greece

Sent to ap.ritas@yahoo.gr —  Unsubscribe

Delivered by  TinyLetter

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Yahoo members@eyed.gr <members@eyed.gr>

Προς: ap.ritas@yahoo.gr 10 Ιουλ στις 8:02 μ.μ.

 

Αγαπητό μέλος,

Με το επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα, σε μορφή pdf, σας γνωστοποιούμε το ποσό των  δικαιωμάτων σας από την αναλογική πληρωμή δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης.

Με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα  θα σας σταλεί ενημέρωση για το ποσό δικαιωμάτων σας από τις διανομές

Δημόσιας Εκτέλεσης,

Συναυλιών Εσωτερικού

και Μηχανικής Αναπαραγωγής

για τα έτη  2018 και 2019,  με ημερομηνία είσπραξης  06/09/2018 – 31/05/2019

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ  Αγαπητό μέλος ΡΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ), Σας ενημερώνουμε ότι από την πληρωμή έναντι δικαιωμάτων από τηλεοπτική μετάδοση τα  οποία  έχουν  εισπραχθεί  κατά  το  χρονικό  διάστημα  06/09/2018-30/06/2019,  σας αναλογεί  το ποσό  22,03 €. Για το ποσό αυτό δεν απαιτείται έκδοση νόμιμου παραστατικού από πλευράς σας.  Προς  ενημέρωσή  σας,  τα  εισπραχθέντα  δικαιώματα  από  τηλεοπτική  μετάδοση  έτους 2018, ανέρχονται στο ποσό των 1.313.464,69, τα οποία αφορούν μέρος των οφειλόμενων δικαιωμάτων, προέρχονται από τους εξής αδειοδοτηθέντες τηλεοπτικούς σταθμούς:    ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ANTENNA TV ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (STAR CHANNEL) ΟΤΕ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ   Τα δικαιώματα που έχουν εισπραχθεί για τηλεοπτική μετάδοση μουσικής καταβάλλονται σε  όλους  τους  δικαιούχους   που  είναι  μέλη  της  ΕΥΕΔ  κατά  τον  χρόνο  της  τρέχουσας διανομής. Τα  δικαιώματα  αυτά  πληρώνονται  αναλογικά,  με  βάση  υπολογισμού  τις εκκαθαρίσεις  που  είχαν  προκύψει  από  τις  πιο  πρόσφατες  προηγούμενες  διανομές τηλεοπτικών  δικαιωμάτων.  Μεταγενέστερα  θα  ακολουθήσει  εκκαθάριση,  βάσει  της τεκμηρίωσης των προγραμμάτων (playlists) κάθε τηλεοπτικού σταθμού, όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των προγραμμάτων και προκύψει η τεκμηρίωσή τους ανά τηλεοπτικό σταθμό.  Στην  περίπτωση  που  κατά  την  εκκαθάριση  της  διανομής  δικαιωμάτων  τηλεοπτικής μετάδοσης  έτους  2018,  η  πληρωμή  έναντι  δικαιωμάτων  του  Ιουλίου  2019  είναι μεγαλύτερη  από  το  ποσό  της  εκκαθάρισής  σας,  θα  χρειαστεί  να  γίνει  συμψηφισμός  ή επιστροφή της διαφοράς.   Από το Τμήμα Μελών