ΠΕ Τρικάλων: Ενημέρωση για την εγγραφή και την επικαιροποίηση εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων , προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή όλων των υπόχρεων επαγγελματιών στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών
(Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) και η επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου καλεί τους επαγγελματίες που αναφέρονται παρακάτω
να εγγραφούν στο μητρώο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(ΠΔ 37/2021 και αρθ.65 του Καν ΕΕ 2016/2031.
Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο έχουν :
Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία
απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή υγειονομικό διαβατήριο.
Επαγγελματίες οι οποίοι ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας και Προεξαγωγικών
Πιστοποιητικών .
Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο
πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή
ενός έργου πρασίνου.
Οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω
διαδικτύου.
Οι παραγωγοί πατάτας.
Δασικοί Συνεταιρισμοί
Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά
καθώς και για τις εγκαταστάσεις που προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες
ιχνηλασιμότητας .
Επίσης κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων τους η διακοπής σε περίπτωση αναστολής της
δραστηριότητας.
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως 9-5-2024 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51603 &
51604.