Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό ΠΟΛΥΒΙΟ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και δεδομένης της υπ’ αριθμ. 132695/Ζ1 Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4383/Β΄/5-10-2020) περί δυνατότητας εξαποστάσεως διενέργειας τωνμεταπτυχιακώνμαθημάτωνσταΑνώταταΕκπαιδευτικάΙδρύματαγιατοχειμερινόεξάμηνο 2020-2021, και κατόπιν απόφασης της υπ’ αριθμ. 33/7.10.2020 (θέμα 18) Συνέλευσης του Τμήματος παρατείνεται ηπροθεσμίαυποβολήςτωναιτήσεωντωνυποψηφίωνμεταπτυχιακώνφοιτητώντουΠΟΛΥΒΙΟγια το Α.Ε. 2020-2021 μέχρι τηΔευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020.

ΣκοπόςτουΠΜΣείναιηδημιουργίαεξειδικευμένωνκαιικανώνστελεχώνεπιχειρήσεωνκαιυπηρεσιών, αλλάκαιεπιχειρηματιώνκαιερευνητώνσεθέματαβιο-οικονομίαςκαιεφαρμογήςτωναρχώντηςστησύγχρονηπολυλειτουργικήδιαχείρισητωνδασικώνοικοσυστημάτωνκαιτωνφυσικώνπόρωνμεγάληςαξίας.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται: α) ΠτυχιούχοιΑΕΙαπόφοιτοιΤμημάτωνΔασολογίας, Δασοπονίας, ΕπιστημώνΞύλουκαιΣχεδιασμού, ΤμημάτωνΓεωτεχνικώνΕπιστημών, ΤμημάτωνΠεριβάλλοντοςή (στ) συναφούςειδικότητας, β) ΠτυχιούχοιάλλωνΤμημάτωνΑΕΙ (ΠανεπιστημίωνήΤΕΙ) μεσχετικήσυνάφειαστοαντικείμενοτουενλόγωΠΜΣπουκατάπερίπτωσηκρίνονταιαπότηναρμόδιαΕπιτροπήΕπιλογήςμεταπτυχιακώνφοιτητών, γ) ΠτυχιούχοιΑΕΙτηςαλλοδαπής, συναφούςειδικότητας, αφούπροσκομίσουνισοτιμίατουτίτλουτουςαπότοαρμόδιοόργανο και δ) ΜέλητωνκατηγοριώνΕΕΠ, ΕΔΙΠκαιΕΤΕΠ, εφόσονπληρούντιςπροϋποθέσειςτουπρώτουεδαφίουτηςπαρ. 1 τουάρθρου 34 τουΝ. 4485/2017, μπορούνναεγγραφούνωςυπεράριθμοικαιμόνοέναςκατ’έτοςστοΠΜΣτουΤμήματοςπουυπηρετούνκαιείναισυναφέςμετοντίτλοσπουδώνκαιτοέργοπουεπιτελούνστοοικείοΊδρυμα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 23.10.2020 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/7.10.2020 (θέμα 19) θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως κατά το προσεχές χειμερινό εξάμηνο, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης και από τη Σύγκλητο του Παν/μίου Θεσσαλίας..

Λεπτομέρειες σχετικά με τη φοίτηση και την υποβολή αιτήσεων είναι αναρτημένες στην προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:http://fwsd.uth.gr/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ/

Πληροφορίες:

  • Γραμματεία του ΠΜΣ και κ. Αθανάσιο Κυριάκης, τηλ. 24410-64750, msc-forest.fwsd@uth.gr, ή
  • Διευθυντής του ΠΜΣ Καθηγητή Μ.Βραχνάκης, τηλ. 6946281442, mvrahnak@uth.gr

 

Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ

ΚαθηγητήςΠαν/μίουΘεσσαλίας