Παράταση υποβολής αιτήσεων σε μεταπτυχιακά ΔΕΞΥΣ

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο»

Ανακοινώνεται ολιγοήμερη παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» με τις εξής τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/1.9.2021 (θέμα 3ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται απόφοιτοι: (α) τουΤμήματοςΔασολογίας, ΕπιστημώνΞύλουκαιΣχεδιασμού, (β) τωνπρώηνΤμημάτωνΤΕΙΣχεδιασμούκαιΤεχνολογίαςΞύλουκαιΕπίπλουκαιΔασοπονίαςκαιΔιαχείρισηςΦυσικούΠεριβάλλοντος, (γ) τωνΠανεπιστημιακώνΤμημάτωνΔασολογίαςκαιΦυσικούΠεριβάλλοντος, ΔασολογίαςκαιΔιαχείρισηςΠεριβάλλοντοςκαιΦυσικώνΠόρωνή (δ) διπλωματούχοιΠολυτεχνικώνΣχολών, πτυχιούχοιΘετικώνΕπιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχοιάλλωνΤμημάτωνΑΕΙ (ΠανεπιστημίωνήΤΕΙ) μεσχετικήσυνάφειαστοαντικείμενοτουενλόγωΠΜΣπουκατάπερίπτωσηκρίνονταιαπότηναρμόδιαεπιτροπήΕπιλογήςΜεταπτυχιακώνφοιτητών, και πτυχιούχοιΑΕΙτηςαλλοδαπής, συναφούςειδικότητας, αφούπροσκομίσουνισοτιμίατουτίτλουτουςαπότοαρμόδιοόργανο.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη φοίτηση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://msc-wood.fwsd.uth.gr/

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςείναι αναρτημένες στη σχετική προκήρυξη: http://msc-wood.fwsd.uth.gr/2021/05/18/prosklisi_endiaferontos_msc_prome-stema_2021/

Πληροφορίες:

  • Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κ. Κυριάκη Αθανάσιο, Τηλ.: 24410-64730, e-mail: msc-wood.fwsd@uth.gr
  • Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο, τηλ. 693-7384777, e-mail: papadio@uth.gr;

 

Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚαθηγητήςΠαν/μίουΘεσσαλίας

——————————————————————

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠολυλειτουργικήΔιαχείρισηΔασικώνΟικοσυστημάτωνκαιΒιο-οικονομία»

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέουΠρογράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΠολυλειτουργικήΔιαχείρισηΔασικώνΟικοσυστημάτωνκαιΒιο-οικονομία» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,και κατόπιν απόφασης της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 52/1.9.2021 (θέμα 3ο) Συνέλευσης του Τμήματος παρατείνεται ηπροθεσμίαυποβολήςτωναιτήσεωντωνυποψηφίωνμεταπτυχιακώνφοιτητώντουΠΟΛΥΒΙΟγια το Α.Ε. 2021-2022μέχρι τηνΤετάρτη, 15Σεπτεμβρίου 2021.

ΣκοπόςτουΠΜΣείναιηδημιουργίαεξειδικευμένωνκαιικανώνστελεχώνεπιχειρήσεωνκαιυπηρεσιών, αλλάκαιεπιχειρηματιώνκαιερευνητώνσεθέματαβιο-οικονομίαςκαιεφαρμογήςτωναρχώντηςστησύγχρονηπολυλειτουργικήδιαχείρισητωνδασικώνοικοσυστημάτωνκαιτωνφυσικώνπόρωνμεγάληςαξίας.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται: α) ΠτυχιούχοιΑΕΙαπόφοιτοιΤμημάτωνΔασολογίας, Δασοπονίας, ΕπιστημώνΞύλουκαιΣχεδιασμού, ΤμημάτωνΓεωτεχνικώνΕπιστημών, ΤμημάτωνΠεριβάλλοντοςή (στ) συναφούςειδικότητας, β) ΠτυχιούχοιάλλωνΤμημάτωνΑΕΙ (ΠανεπιστημίωνήΤΕΙ) μεσχετικήσυνάφειαστοαντικείμενοτουενλόγωΠΜΣπουκατάπερίπτωσηκρίνονταιαπότηναρμόδιαΕπιτροπήΕπιλογήςμεταπτυχιακώνφοιτητών, γ) ΠτυχιούχοιΑΕΙτηςαλλοδαπής, συναφούςειδικότητας, αφούπροσκομίσουνισοτιμίατουτίτλουτουςαπότοαρμόδιοόργανο και δ) ΜέλητωνκατηγοριώνΕΕΠ, ΕΔΙΠκαιΕΤΕΠ, εφόσονπληρούντιςπροϋποθέσειςτουπρώτουεδαφίουτηςπαρ. 1 τουάρθρου 34 τουΝ. 4485/2017, μπορούνναεγγραφούνωςυπεράριθμοικαιμόνοέναςκατ’έτοςστοΠΜΣτουΤμήματοςπουυπηρετούνκαιείναισυναφέςμετοντίτλοσπουδώνκαιτοέργοπουεπιτελούνστοοικείοΊδρυμα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη φοίτηση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ: http://msc-forest.fwsd.uth.gr/

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων είναι αναρτημένες στην προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:http://msc-forest.fwsd.uth.gr/prosklisi_endiaferontos_msc_polyvio_2021/

Πληροφορίες:

  • Γραμματεία του ΠΜΣ και κ. Αθανάσιο Κυριάκης, τηλ. 24410-64750, msc-forest.fwsd@uth.gr, ή
  • Διευθυντή2 του ΠΜΣ Καθηγητή Μ.Βραχνάκης, τηλ. 6946281442, mvrahnak@uth.gr

 

Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας