Παράταση προθεσμίας για δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις

 

perifereia_trikala

Συνεχίζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η υποβολή δικαιολογητικών από τους αγρότες για την χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια, σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (150895/13-9-2011 και 150997/4-10-2011).

Τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ως άνω οριζόμενη ΚΥΑ και τις εγκυκλίους τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, και μετά την παράταση που δόθηκε, δηλαδή έως τις 16 Ιουνίου 2012, είναι τα εξής:

 

  1. Αίτηση – δήλωση χορηγείται από τηνΥπηρεσία μας και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τμήμα Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Β. Τσιτσάνη 31, τηλ. 24310-46339

  1. Αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης) όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης δημόσιας αρχής.

  1. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότηταή συμφωνητικό μίσθωσης.

 

  1. Χάρτης ( 1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων , ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας( Χ , Ψ )σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 , καθώςκαι οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών.

  1. Περιβαλλοντική έκθεση (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητανερού δεν ξεπερνάτα 100.000 m³ , Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ποσότητα > 100.000 m³.

  1. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση πουαναφέρεται στην Αίτηση ( χημική ή μικροβιολογική ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο )

  1. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού , βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

  1. Επικυρωμένοφωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Κατά την υποβολή της αίτησης –δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο και των άλλων παραπάνω δικαιολογητικών , για τις υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια με ετήσια αντλούμενη ποσότητα < 100.000 m³ , δεν απαιτείται η συμμετοχή ή σύμπραξη ανθρώπων κατόχων ειδικού πτυχίου κ.λ.π.

Η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων ο οποίος εφόσον χρειασθεί βοήθεια, έχει την ευχέρεια να συμβουλευθεί, την Υπηρεσία μας, ή άλλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.