Πανήγυρις της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου ἀ­να­κοι­νώ­νει ὅ­τι ἡ πα­νή­γυ­ρις τοῦ προ­στά­του της Ἁ­γί­ου Χα­ρα­λάμ­πους με­τα­φέ­ρε­ται τήν Κυ­ρια­κή 11 Φε­βρου­α­ρί­ου. Οἱ ἱ­ε­ρές ἀ­κο­λου­θί­ες θά τε­λε­στοῦν ὡς ἑ­ξῆς:

Σάβ­βα­το ἀ­πό­γευ­μα: Ὥ­ρα 5.00 μ.μ. Ἀ­κο­λου­θί­α Πα­νη­γυ­ρι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ με­τ’ ἀρ­το­κλα­σί­ας.

Κυ­ρια­κή πρω­ΐ: Ὥ­ρα 7.00 π.μ. Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ὄρ­θρου καί τέ­λε­ση τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας.