Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (ΕΙΕ), προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-23 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MSc
in Bioentrepreneurship). Θα λειτουργήσουν δύο (2) τμήματα, ένα στο Τμήμα Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα και ένα στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου
48, στην Αθήνα.
Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το
αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2022. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα
(30) άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί στις
10 Ιουλίου 2022 ενώ ο δεύτερος στις 25 Σεπτεμβρίου 2022. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων
θα γίνουν ηλεκτρονικά.
Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διασύνδεση της
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική και η προετοιμασία για μια
καριέρα στον κόσμο των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις
δεξιότητές τους στις βιοχημικές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ
παράλληλα αποκτούν γνώσεις στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης
επιχειρήσεων, απαραίτητες για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοεπιχειρείν διαφοροποιείται σε σχέση με τη συνήθη
ακαδημαϊκή πρακτική ως προς το σχεδιασμό του καθώς στην υλοποίησή του συμμετέχει
ένα δίκτυο καταξιωμένων εταιρειών που συνδέει τους φοιτητές με την πραγματικότητα του
επιχειρείν και της αγοράς στη βιο-οικονομία.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η έναρξη των
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2022.
Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών εξαμήνων (δύο εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο
εκπόνησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, κατά προτίμηση σε
συνεργαζόμενη επιχείρηση) είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα,
συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία,
αποτελεί δε ουσιαστικά ένα ΜΒΑ στη Βιοτεχνολογία. Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ.
ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια (1.500) € ανά εξάμηνο. Από τα τέλη φοίτησης