Π.Ε> Τρικάλων: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 2η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: <<Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού>>, Υπομέτρο 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

Η τροποποίηση αφορά στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης). Ορίζεται η Τρίτη    2/11/2021 και ώρα 13:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ορίζεται η Δευτέρα 15-11-2021.

 

 

                                                                                                                                    Ο

                                                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ