Όρθια και δυνατή στην Κρίση η Συνεταιριστική Τράπεζα

synetairistikh trapeza trik

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Δεκέμβρη 2015 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζα Θεσσαλίας. Τρία ήταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το 4ο άρθρο του ν. 4340/2015, που αφορούν τη μετατροπή των αναβαλλόμενων απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου
• Έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης
• Τροποποιήσεις Καταστατικού

Ο κ. Λάππας ανέφερε την αναγκαιότητα μετατροπής των αναβαλλόμενων απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και τόνισε πως με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί στα εποπτικά ίδια κεφάλαια το σύνολο των αναβαλλόμενων απαιτήσεων που έχουν προκύψει έως την 30.06.2015, χωρίς αυτό το ποσό να μειώνεται σταδιακά σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και θα μπορεί να κρατήσει στα εποπτικά της κεφάλαια 800.000€ για κάθε χρήση της διετίας 2014-2015.

Όρθια και δυνατή στην Κρίση – Εργαλείο ανάπτυξης για τον τόπο μας

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έμεινε όρθια και δυνατή μέσα στην κρίση και τόνισε ότι αυτό επετεύχθη χάρη στην εμπιστοσύνη των Θεσσαλών και τις θυσίες των συνεταιριστών. Η μόνη περιφερειακή Τράπεζα που δεν ανακεφαλαιοποιήθηκε.

Τόνισε επίσης: «Σήμερα καλούμαστε να χτίσουμε την άμυνα μας και να προετοιμαστούμε για την μετά capital controls εποχή. Η Τράπεζα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον θα στηρίξει την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και κυρίως τις ΜμΕ και θα συνεχίσει να αποτελεί εργαλείο της περιφερειακής ανάπτυξης. Η υγιής τράπεζα θα έχει δυνατότητες ταχύτερης εξέλιξης και άρα δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης. Δεν θα έχουμε επιτύχει πλήρως αν δεν συνεχίσουμε να είμαστε εργαλείο ανάπτυξης της κοινωνίας και της Περιφέρειας».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Λάππας δήλωσε: «Η διαφορετικότητα της Τράπεζας έγκειται στο ότι η κοινωνία μας στηρίζει και εμείς επιστρέφουμε τη στήριξη αυτή».

Έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας μειωμένης εξασφάλισης παρόλο που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας. Η έκδοση θα λάβει χώρα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως κεφάλαιο κατηγορίας 2.

Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:

1. Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
2. Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2018.
3. Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
4. Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
5. Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας
Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου είναι τα εξής:
• Είδος Ομολόγου: Μειωμένης εξασφάλισης (χρήση ως κεφάλαιο κατηγορίας 2)
• Ποσό ομολογιακού δανείου: Έως 3.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης το επιπλέον ποσό να είναι αποδεκτό.
• Διάρκεια: Πέντε (5) έτη
• Εκτοκισμός: Κάθε εξάμηνο
• Επιτόκιο: 7%
• Πολλαπλότητα τίτλου: Είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ
• Πρόωρη ρευστοποίηση: Μόνο στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
• Ανάκληση: Μόνο στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
• Λοιποί όροι: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για τα λοιπά στοιχεία της έκδοσης όπως προθεσμίες εγγραφών, κάλυψης και έκδοσης, έγκριση του κειμένου της σύμβασης κλπ

 

.