Ορθές πρακτικές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Επιβλαβούς Οργανισμού σε φυτά ντομάτας

Ενημέρωση για τις ορθές πρακτικές  στον περιορισµό της εξάπλωσης του Επιβλαβούς οργανισµού Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis σε φυτά τοµάτας.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 559/7733/16-1-2019 έγγραφό του Υπ.Α.Α.Τ, κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων από το εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, σε δείγματα φυτών τομάτας.

Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισµός καραντίνας συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα II, Μέρος Α, Κεφάλαιο 2 του ΠΔ 365/2002, που αφορά επιβλαβείς οργανισµούς των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους απαγορεύεται όταν εµφανίζονται σε ορισµένα φυτά και φυτικά προϊόντα.
  2. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς/ παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη διακίνηση πολλαπλασιαστικού φυτού τοµάτας (σπόροι-φυτάρια) είναι απαραίτητη η έκδοση Φυτοϋγειονοµικού Διαβατηρίου.
  3. Δεν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα στα προσβεβληµένα φυτά. Στους καλλιεργητές τοµάτας, προκειµένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους, συστήνονται τα κάτωθι προληπτικά µέτρα:

_Εκρίζωση των ασθενών φυτών, κατά το δυνατό, µε ολόκληρο το ριζικό τους σύστηµα

και καταστροφή τους µε καύση.

_Ψεκασµός των υπολοίπων φυτών της καλλιέργειας µε εγκεκριµένα χαλκούχα

σκευάσµατα για την τοµάτα, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρασκευαστή οίκου.

_Διακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις των προσβεβληµένων φυτών για την

αποφυγή µεταφοράς του µολύσµατος µε το νερό σε γειτονικά φυτά.

_Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στο υπόγειο τµήµα των φυτών και καταπολέµηση

τυχόν εντόµων εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες

_Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης.

_Καλό αερισµό του θερµοκηπίου για την αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών υψηλής

σχετικής υγρασίας

_Απολύµανση των εργαλείων κλαδεύµατος µετά τη χρήση τους σε κάθε φυτό.

_Αµέσως µετά το κλάδευµα ή άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που δηµιουργούν

πληγές στα φυτά, ψεκασµό µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.

_Αποφυγή εκτέλεσης εργασιών που µπορεί να δηµιουργήσουν τραυµατισµούς στην

καλλιέργεια όταν το φύλλωµα είναι υγρό και ευνοούνται οι µολύνσεις.

_Συλλογή και καύση των υπολειµµάτων των φυτών στο τέλος της καλλιέργειας.

_Καταστροφή των ζιζανίων (Solanum nigrum κ.α.), καθώς υπάρχουν είδη ζιζανίων

στα οποία µπορεί να επιβιώσει το παθογόνο και µε τον τρόπο αυτό να

αποτελέσουν εστία για μεταφορά του στα φυτά της καλλιέργειας.

_Αποφυγή ποτίσµατος µε νερό που διέρχεται από µολυσµένους αγρούς ή

θερµοκήπια

_Αµειψισπορά, 2-3 ετών µε φυτά µη ξενιστές του παθογόνου.

_Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση νέα φυτείας.

_Αλλαγή του χώµατος των σπορείων ή απολύµανσή τους µε ατµό ή µε κατάλληλο

εγκεκριµένο απολυµαντικό.

_Απολύµανση των πασσάλων στήριξης των φυτών µε κατάλληλο απολυμαντικό

εάν δεν είναι καινούργιοι.

_Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης του εδάφους είναι αποτελεσματική για την

αντιμετώπιση του «Βακτηριακού έλκους» της τοµάτας.

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα

Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα

τηλ. 24313-51602, 51603 & 51604

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝ.  ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ