Ο ΚοιΣΠΕ των Τρικάλων

sunetairismos

Τι είναι και πως λειτουργούν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ)

 Ο ΚοιΣΠΕ των Τρικάλων

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης:
 Θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 2716/99 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
 Είναι Ν.Π.Ι.Δ. με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους.
 Αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.
 Είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και ασκούνται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.
 Έχουν εμπορική ιδιότητα.
 Μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης).
Κάθε Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης είναι αυτοδίκαια και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 2α, του άρθρου 2, του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216-Α-30.09.2011).
Οι ΚοιΣΠΕ που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα είναι 23.

Μέλη του ΚοιΣΠΕ
Τα μέλη του ΚοιΣΠΕ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 Ψυχικά ασθενείς τουλάχιστον 15 ετών, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
 Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας – δημόσιοι υπάλληλοι – επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ε.Σ.Υ., σε ποσοστό το πολύ 45%.
 Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σε ποσοστό το πολύ 20%.
Στην τρίτη κατηγορία συγκαταλέγονται ειδικότερα: Υπηρεσίες υγείας του Ε.Σ.Υ. κυρίως Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αναπτύσσουν Μονάδα/ες Ψυχικής Υγείας και υπάγονται στον κατά περίπτωση Τομέα Ψυχικής Υγείας, Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, Αναπτυξιακές Εταιρείες και Συμπράξεις, Επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, αλλά και άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
Απασχόληση των μελών του ΚοιΣΠΕ
Οι ψυχικά ασθενείς απασχολούνται και αμείβονται ανάλογα με τη συμβολή τους και τον χρόνο απασχόλησής τους. Η αμοιβή αυτή προστίθεται στα όποια επιδόματα ή συντάξεις παίρνουν. Αν είναι ανασφάλιστοι, τους ασφαλίζει ο ΚοιΣΠΕ στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας (δημόσιοι υπάλληλοι του Ε.Σ.Υ. ή του Π.Ε.Δ.Υ., ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικοί κ.α.) μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ, χωρίς να αμείβονται από τον ΚοιΣΠΕ.
Ο υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ των Τρικάλων
Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας προκειμένου να ενταχθούν ή/και επανενταχθούν στην αγορά εργασίας άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Στο συνεταιριστικό σχήμα συμμετέχουν:
 Α΄ Κατηγορία μελών: άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 27 μέλη (49 %)
 Β΄ Κατηγορία μελών: επαγγελματίες ψυχικής υγείας 22 μέλη (40 %)
 Γ΄ Κατηγορία μελών: φυσικά ή νομικά πρόσωπα 6 μέλη (11%)

Στην Γ΄ κατηγορία μελών του ΚοιΣΠΕ μέχρι τώρα έχουν εκδηλώσει κατ’ αρχήν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν τα εξής νομικά πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου):
 Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων – Ψυχιατρικό Τμήμα
 “Συν-ειρμός” αμκε Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
 e-TRIKALA Αναπτυξιακή Α.Ε. του Δήμου Τρικκαίων
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. – Εταιρεία Επιχειρηματικής & Τουριστικής Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Τρικάλων

 ΕΠΑΨΥ – Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Διογένειο»
 ΠΟΦΕΚΟ – Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης «Άγιοι Ανάργυροι»

Δημιουργία απασχόλησης στο πλαίσιο του υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ
Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί η προβλεπόμενη απασχόληση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού κατά την πρώτη τριετία έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
α) Εκμετάλλευση καφέ – κυλικείου 1 2
β) Παραγωγή και διάθεση ειδών catering 2 3
γ) Εκδόσεις – σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων 1 2
δ) Καθαρισμός κτιρίων – περιποίηση χώρων πρασίνου 2 7
ε) Καλλιέργεια οπωροκηπευτικών – ανθοκομικό φυτώριο 1 3
Σύνολα 7 17
Σύνολο δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης 24

Η ίδρυση και υποστήριξη της λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ Τρικάλων πραγματοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 18, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε.

.