Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων για τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ιατρική νομοθεσία

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ιατρική νομοθεσία, ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι
παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι:
 
α. Ιδιωτικά ιατρεία,
β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία,
γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και
δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Στους παραπάνω φορείς, η ιατρική ασκείται από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια
ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, που χορηγείται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες σε εμφανές σημείο του
ιατρείου.
Οι πολίτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι οι παραπάνω φορείς (ιατρεία – εργαστήρια) που
επισκέπτονται, διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση λειτουργίας από τον ΙΣΤ, καθώς επίσης και
την ειδική πινακίδα “Νόμιμο Ιατρείο” σε εμφανές σημείο, διότι με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η
σύννομη λειτουργία τους.
Επίσης στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων https://istrikala.gr/
 εμφανίζονται όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό
Σύλλογο, στο πεδίο ΙΑΤΡΟΙ.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ως εκ του θεσμικού του ρόλου, ως θεματοφύλακας της Δημόσιας
Υγείας και στο πλαίσιο των σκοπών του, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

η Πρόεδρος                                          ο Γεν. Γραμματέας

Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία                                  Γκαραβέλλας Στέφανος
Βιοπαθολόγος                                                                         Ψυχίατρος