Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προβαίνει στην δημοσιοποίηση  της υπ’ αριθμ. 2639/27-03-2018(ΦΕΚ1136 Β’/28-03-2018) 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 13849/14-12-2017(ΦΕΚ 4543 Β΄) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”

Άρθρο 1

  1. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

1.1. Οι δύο πρώτες παράγραφοι αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας, πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr όπως αυτή εκτυπώνεται από το εν λόγω σύστημα, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης πραγματοποιείται, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε δύο στάδια:

1.1. Πρώτο στάδιο: Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους. Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης. Επισημαίνεται ότι όταν η υλοποίηση των επενδύσεων προηγείται της απόφασης ένταξης, αυτή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, χωρίς να υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο σε συγχρηματοδότησή της.

1.2 Δεύτερο στάδιο: Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος.

  1. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02/05/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/06/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 20/06/2018. Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.»

1.2. Προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/05/2018.»

Για περαιτέρω ενημέρωση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Τρικάλων. Αρμόδιοι υπάλληλοι κα. Αντιόπη Μοσχόβη και κ. Παναγιώτης Μπάκας.

Τηλέφωνο 2431351651, γραφείο 351.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ