Μιχάλης Ταμήλος: Tροπολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού των γυναικών στα ψηφοδέλτια

tamilos vouli news2

Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντάξει μία σημαντική Τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την ποσόστωση των γυναικών στα Συμβούλια των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων. Η τροπολογία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχελάκη και ενσωματώθηκε στις διατάξεις του Νόμου “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών” που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλοποιείται η διαδικασία συμμετοχής του ποσοστού των γυναικών στις Δημοτικές εκλογές, που αντιστοιχεί στο 1/3 κατ΄ ελάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων δημοτικών η τοπικών συμβούλων. Διευκολύνεται η συμμετοχή περισσοτέρων γυναικών σε ορισμένα τοπικά συμβούλια κάτι που με την ισχύουσα νομοθεσία περιορίζεται.
Επίσης καταργείται η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας που αποτελεί περιορισμό της συμμετοχής στις εκλογές σε απομακρυσμένες ορεινές η νησιωτικές τοπικές κοινότητες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Η περίπτωση δ, της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3852/ 2010 καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
β. Ο αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/ 2010.
Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψήφιων.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.»
Αθήνα 8 Απριλίου 2014

.