Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου σε άδειες φύτευσης

 ampeli 2

«Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι εκδόθηκε η παρούσα απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία μετατροπής των δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σε άδειες φύτευσης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 561/2015 .
Άρθρο 2
Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης
1. Τα δικαιώματα φύτευσης που έχουν παραχωρηθεί σε παραγωγούς μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατ’ εφαρμογή των άρθρων 85θ και 85ια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και των άρθρων 7, 8, 11 και 12 της με αριθ. 3323/99634/01-08-2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους εν λόγω παραγωγούς, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, πρέπει να μετατραπούν σε άδειες φύτευσης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 68, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η ανωτέρω μετατροπή συντελείτε εφόσον οι εν λόγω παραγωγοί υποβάλουν σχετική αίτηση μετατροπής ανά πάσα χρονική στιγμή από τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει δικαίωμα φύτευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 2, υποβάλλει τη σχετική αίτηση για μετατροπή του δικαιώματος φύτευσης σε άδεια φύτευσης, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι, στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στην οποία πρόκειται να φυτευτεί ο αμπελώνας.
2. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εφόσον επαληθεύσει ότι τα δικαιώματα φύτευσης για τα οποία έχει ζητηθεί η μετατροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 εξακολουθούν να ισχύουν, χορηγεί την άδεια φύτευσης:
α) αυτομάτως, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
β) το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2016, εφόσον η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από τη
15η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.
3. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγεί στον αιτούντα άδεια φύτευσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ, η οποία μπορεί να αφορά α) δικαιώματα φύτευσης προερχόμενα από το Εθνικό Αποθεματικό, β) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, γ) δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση.
4. Οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, έχουν την ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

.