Μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Τρικάλων

sxoleio mathitria1

Από τη Δ/νση Π.Ε Τρικάλων, α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι ότι:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. Τρικάλων όλων των ειδικοτήτων, και όσοι από αυτούς βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και επιθυμούν να αποσπαστούν για το Σχολικό έτος 2014-2015 σε άλλη Σχολική Μονάδα ή να τοποθετηθούν προσωρινά, καθώς επίσης και για συμπλήρωση ωραρίου να υποβάλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων αίτηση απόσπασης από τη Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 μέχρι και την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014.

Τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα συνεξεταστούν ταυτόχρονα με τις εμπρόθεσμες.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:
α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2015,
β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2015.
Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη για τα αναγραφόμενα στοιχεία και ο κάθε εκπαιδευτικός θα καταθέτει με την αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά, (σύμφωνα με την 95303/Δ1/19-6-2014 ΑΔΑ:ΩΛΕΕ9-ΚΘΥ εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ):
1) Βεβαίωση ακριβούς προϋπηρεσίας,
2) Βεβαίωση συνυπηρέτησης,
3) Πιστοποιητικό εντοπιότητας,
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
5) Βεβαίωση σπουδών τέκνου,
6) Ιατρική βεβαίωση (σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του).
Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πρόσφατα στη διαδικασία των μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. δε χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, παρά μόνο αν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση ή σε άλλα στοιχεία.

EΠΙΣΗΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν:

α) αίτηση για μετάθεση εντός Νομού
β) μετατέθηκαν από ΠΥΣΠΕ άλλων Νομών στο ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και
γ) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων για οποιοδήποτε λόγο
δ) Μετατάχθηκαν στην Α/θμια από τη Β/θμια σύμφωνα με την αρ. 88895/Δ1/6-6-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Γ/6-6-2014).

να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση ή μετάθεση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων από Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 μέχρι και Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014, στην οποία να αναγράφουν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν, κατά σειρά προτίμησης, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι:
• Η δήλωση θα συμπληρωθεί χειρόγραφα από τον/την ενδιαφερόμενο/η.
• Οι θέσεις των Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες και χωρίς διάκριση. Κατά συνέπεια οι δηλώσεις μετάθεσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπ/κών θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα (κλασικό ή ολοήμερο).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι λόγω κατάργησης ή υποβιβασμού ή συγχώνευσης του σχολείου τους και δεν τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ιδίου Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
α.α.

Λάππα Κωνσταντίνα.

.