Με απόλυτη επιτυχία οι Πτυχιακές Εξετάσεις Κλασικών Κρουστών του «ΩδείουΤρικάλων Α. Κασιώλα»

IMG 5624 2

Με απόλυτηεπιτυχίαοιΠτυχιακέςΕξετάσειςΚλασικώνΚρουστών του«ΩδείουΤρικάλωνΑ. Κασιώλα»

ΤοπρώτοΠτυχίοΚλασικώνΚρουστώνστοΝομόΤρικάλων

ΜεαπόλυτηεπιτυχίαπραγματοποιήθηκανστοΠνευματικόΚέντροΤρικάλωνοιΠτυχιακέςΕξετάσειςΚλασικώνΚρουστώντου «ΩδείουΤρικάλωνΑ. Κασιώλα», τοΣάββατο 27 Ιουνίου 2015, ενώπιονεξεταστικήςεπιτροπής, ηοποίαεγκρίθηκεαπότοΥπουργείοΠολιτισμού, ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων(Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) μεαριθμόαπόφασης135101/3849/1876/1294/26-06-15 καιαποτελείτοαπότους:
1. ΚασιώλαΑναστασία,Καλ/χνικήΔ/ντριατουΩδείουκαιΠρόεδροτηςεπιτροπής,
2. ΒίττηΔημήτριο, ΚορυφαίοΑ΄σταΤύμπαναστηνΚρατικήΟρχήστραΘεσσαλονίκης – Κ.Ο.Θ.,
3. ΧανήΚωνσταντίνο,ΚορυφαίοσταΚρουστάστηνΚρατικήΟρχήστραΘεσσαλονίκης – Κ.Ο.Θ.,
4. ΜακρυγιάννηΙωάννη,ΚαθηγητήΚλασικώνΚρουστών,
5. ΡέντηΣταύρο,ΚαθηγητήΚλασικώνΚρουστών.
6. ΩςεκπρόσωποςτουΥ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ορίστηκεοκ. Α. Κωτούλας.
Ησπουδάστριατου «ΩδείουΤρικάλωνΑ. Κασιώλα», ΑργυρίουΖωήτουΕλευθερίου(τάξηκαθηγητούκ. Σ. Ρέντη),έλαβεΠτυχίοΚλασικώνΚρουστώνμεβαθμόΆρισταΠαμψηφείκαιΔιάκριση.
ΗεπιτυχούσαερμήνευσεμεμοναδικότρόποέναεξαιρετικόπρόγραμμασεέργατωνA. Khachaturian, L. v. Beethoven, E. Carter, D. Paliev, S. Fink, M. Glentworth, A. Gomez, Α. Καλογερά, H. Tomasi, για Βιμπράφωνο, Μαρίμπα, Ξυλόφωνο, ΤυμπάνιαΣυμφωνικήςΟρχήστρας, ΤαμπούροκαισετΚρουστών (Γκονγκ, Κύμβαλα, Ταμπουρίνο, Γούντμπλοκ, Τρίγωνοκ.α.), αποσπώντας το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα επιτροπής και ακροατηρίου.ΣτοπιάνοσυνόδευσεοΓιάννηςΣύμκο.
Ηεξεταστικήεπιτροπήενθουσιασμένητόνισεότιχρόνιαέχειναπαραστείσεπτυχιακέςεξετάσειςτόσοάρτιαπροετοιμασμένεςσεεκπαιδευτικό, οργανωτικό, υλικοτεχνικόκαιυποστηρικτικόεπίπεδοαπό τη διεύθυνση και τους υπεύθυνους του Ωδείου. Εντυπωσιάστηκεαπότηνωριμότητακαισοβαρότητατουακροατηρίου, αποτελούμενοκυρίωςαπόσπουδαστέςτουΩδείου,καθώςκαιαπότοομαδικόκαισυνεργασιακόπνεύμαπουτουςδιέκρινε, πρωτόγνωρογιαταδεδομένατωνΩδείωντηςεπικράτειας, καιαπέδωσεταεύσημαστηδιεύθυνσητουΩδείου.
Όσοναφοράστηνπαρουσία, ερμηνείακαιεκτέλεσητηςεξεταζόμενηςσπουδάστριας, η εξεταστική επιτροπή δήλωσεσυγκινημένη, ενθουσιασμένηκαιτυχερή, πουέλαβεμέροςσεμίαδιαδικασία, ηοποία -πέραντουάρτιουτηςδιεκπεραίωσήςτης- μουσικά, καλλιτεχνικάκαιαισθητικάήτανό,τικαλύτεροέχειπαρακολουθήσειτατελευταίαχρόνια, συγχαίρονταςγιαμιαακόμηφοράτηνεπιτυχούσασπουδάστριαπουαρίστευσε, τονειδικόκαθηγητή, τη δ/ντρια μουσικών σπουδώνκαιτηδιεύθυνσητουΩδείου.

Όλαταπαραπάνωαποτέλεσανγιατηνεξεταστική επιτροπήμίαπολύ ευχάριστηέκπληξη από την πόλη των Τρικάλων. Το «Ωδείο Τρικάλων Α. Κασιώλα» είναι το μοναδικό Ωδείο στο ΝομόΤρικάλων, κι από τα λίγα στην Ελλάδα, που διαθέτει -εδώ και πολλά χρόνια-οργανωμένο Τμήμα Κλασικών Κρουστών. Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν διάθεσης όλων των κρουστών οργάνων για την εκπαίδευση και μελέτη των σπουδαστών του, οι οποίοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτο επίπεδο μουσικών γνώσεων και επαγγελματισμού, γεγονός πουαποδεικνύεταιαπό τις επιτυχίες τους, τις συμμετοχές και διακρίσεις τουςσε υψηλού επιπέδου διαγωνισμούς (όπως του Yamaha Music Foundation of Europe), την άμεση εισαγωγή τους στην εν λόγω ειδικότητα στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών κ.ά. Το Τμήμα Κλασικών και Μοντέρνων Κρουστών του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» ιδρύθηκε από τη διευθύντρια κ. Αναστασία Κασιώλα,στα πλαίσια υλοποίησης του οράματός της για την αναβάθμιση της ΜουσικήςΠαιδείαςστην πόλη των Τρικάλων. Στην επιτυχημένη εξέλιξη του τμήματος,καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συμβολή της δ/ντριας Μουσικών Σπουδών του Ωδείου, κ. Μαρκέλλας Τσούβα-Κασιώλα,καιη εξαιρετική διδασκαλία όλων των καθηγητών του από τη στιγμή της δημιουργίας του.

.