Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, κατά την Περιφορά του Ιερού Επιταφίου στις
πόλεις των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, τη Μεγάλη Παρασκευή 03-05-2024 και
κατά την Αναστάσιμη Ακολουθία το Μεγάλο Σάββατο 04-05-2024».
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99
“Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την υπ’ αριθμ. 5602/24/919805 από 02/05/2024 εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδούς της πόλης των Τρικάλων κατά μήκος του
δρομολογίου που θα διέλθει η πομπή μεταφοράς του Ιερού Επιταφίου και της Αναστάσιμης
Ακολουθίας.
Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/24/911106 από 01/05/2024 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της
κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας κατά μήκος του δρομολογίου
που θα διέλθει η πομπή μεταφοράς του Ιερού Επιταφίου.
Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή των αναγραφόμενων στο θέμα εκδηλώσεων και την εξυπηρέτηση του
προσερχόμενου κοινού:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ :
-Α1-
Μεγάλη Παρασκευή 03-05-2024
(α) Την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων για τη Μεγάλη Παρασκευή
03/05/2024 από ώρα 16:00΄ έως πέρατος της περιφοράς των Ιερών Επιταφίων:
 Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Χ. Γιώτα
έως και την Κ. Πλατεία Τρικάλων
 Στην οδό Βασ. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από την Κεντρική Πλατεία έως και τη
διασταύρωσή της με την οδό Διονυσίου
(β) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις κάτωθι οδούς του
Δήμου Τρικκαίων:
i) Κατά τις ώρες 14:30΄ έως πέρατος της περιφοράς των Ιερών Επιταφίων:
 Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Χ. Γιώτα
έως και την οδό 21ης
Αυγούστου (ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό 21ης
Αυγούστου),
 Στην οδό Αμαλίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Χρ. Γιώτα έως τη
συμβολή της με την οδό Στρ. Σαράφη (Κεντρική Πλατεία)
ii) Κατά τις ώρες 18:00΄ έως πέρατος της περιφοράς των Ιερών Επιταφίων:
 Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δ.
Σχολαρίου έως και την οδό 21ης
Αυγούστου,
 Στην οδό Βασ. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό 21ης

Αυγούστου έως και την οδό Διονυσίου
 Στην οδό Ερμού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό 28ης
Οκτωβρίου
έως και την οδό Στρ. Σαράφη
 Στην οδό 25ης Μαρτίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ερμού έως
και την οδό Στρ. Σαράφη
 Στην οδό Όθωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κανούτα έως και
την οδό Γαριβάλδη
 Στην οδό Κανούτα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κοραή έως και
την οδό Όθωνος.
-Α2-
Μεγάλο Σάββατο 04-05-2024
 Την απαγόρευση στάθμευσης και την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των
οχημάτων για το Μεγάλο Σάββατο 04/05/2024 από ώρα 22:00΄ έως πέρατος της
Αναστάσιμης Ακολουθίας στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή
της με την οδό Χ. Γιώτα έως και τη συμβολή της με την οδό Ρ. Παππά.
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ:
Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων για τη Μεγάλη Παρασκευή
03/05/2024 στις κάτωθι οδούς του Δήμου Μετεώρων:
– Κατά τις ώρες 17:00΄ έως και 23:00΄:
 Επί της οδού Ευθ. Βλαχάβα και στο τμήμα αυτής από την οδό Παπαφιλίππου έως την
οδό Τρικάλων,
 Επί της οδού Τρικάλων και στο τμήμα αυτής από την οδό Ευθ. Βλαχάβα έως την οδό
Ελ. Βενιζέλου
– Κατά τις ώρες 20:00΄ έως και 23:00΄:
 Επί της οδού Κονδύλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ευθ. Βλαχάβα έως την οδό
Τρικάλων,
 Επί της οδού Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής από την οδό Χατζηπέτρου έως την οδό
Τρικάλων,
 Επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Χατζηπέτρου έως την
οδό Τρικάλων,
 Επί της οδού Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό Δ.
Λιαπίδη,
 Επί της οδού Δ. Λιαπίδη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ε. Βλαχάβα έως την οδό
Ράμου,
 Επί της οδού Περικλέως και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό
Κονδύλη και
 Επί της οδού Ρόδου και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό
Χατζηπέτρου.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση
με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων (για την πόλη των Τρικάλων) και το Αστυνομικό Τμήμα
Μετεώρων (για την περιοχή της Καλαμπάκας), να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λ.π.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, για την περιοχή εδαφικούς
τους αρμοδιότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-