Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πύλη

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την υπ’ αριθμ. 5602/18/850705 από 30/04/2018, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του αγώνα.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 51609/18/831321 από 27/04/2018, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Πύλης Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του αγώνα.
Δ) Την υπ’ αριθμ.1484 από 18/04/2018 άδεια τέλεσης αγώνων της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων και
Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα « KOZIAKAS MOUNTAIN RACE»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 20-05-2018 κατά τις
ώρες 09.30΄ έως το πέρας του αγώνα, στο 32ο
χλμ της Ε.Ο Τρικάλων –Άρτης (για απόσταση 50
μέτρων) και μόνο κατά τη διάρκεια διέλευσης των ατόμων που συμμετέχουν σ’ αυτόν.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών του αγώνα, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα
Πύλης Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας
κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την τοποθέτηση της σχετικής κατά
τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Πύλης Τρικάλων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-