Και μειώνουν τις συντάξεις μας και προσβάλουν την νοημοσύνη μας

aima-3

 

 

 

 

Και μειώνουν τις συντάξεις μας και προσβάλουν την νοημοσύνη μας

Αρχικά εξαιρέθηκαν οι συντάξεις μας από 1.000 ευρω και πάνω από τις μειώσεις 5% έως 20% και 10 ημέρες μετά διέγραψαν την εξαίρεση μας

 

Σε συνέχεια του προηγούμενου Δελτίου Τύπου που σας στείλαμε, διαβάστε, α) το πως αρχικά κάποιοι συνταξιούχοι – πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο είχαν εξαιρεθεί από τις μειώσεις των συντάξεων από 1.000 ευρώ και πάνω και β) το πως καταργήθηκαν αυτές οι εξαιρέσεις στη συνέχεια.

Αρχικά,ψηφίζουν το Μνημόνιο 3, όπου στις μειώσεις των συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την 15ετια που μας αφορά, και στη συνέχεια μετά από δέκα ημέρες, υπογράφουν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και καταργούν τις εξαιρέσεις.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3

Στο Μνημόνιο 3 που ψηφίστηκε την 7η Νοεμβρίου 2012 στη Βουλή,καθορίζονται οι μειώσεις συντάξεων άνω των 1.000 ευρω που αφορούν τους συνταξιούχους του Δημόσιου Τομέα.

Οι μειώσεις των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ καθορίζονται ως εξής :

-Από 1.000 έως 1.500 ευρω, μείωση 5%.

-Από 1.500,01 έως 2.000 ευρω, μείωση 10%.

-Από 2.000,01 ευρω και άνω, μείωση 15%.

Ποιοι εξαιρούνται

Στο τέλος της υποπαραγράφου υπάρχει το εξής εδάφιο :

“Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 80% και άνω, καθώς

και τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄της παραγράφου3 του άρθρου 11 του ν. 3865/ 2010”.

Σημείωση: Ως προς τους συνταξιούχους-πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο, εξαιρούνται από τις μειώσεις εκείνοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Ελάχιστοι στο σύνολο των πασχόντων, αλλά είναι μια βοήθεια και γι’αυτούς τους πολύ λίγους.

 

Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μετά από 12 ημέρες (την 19η Νοεμβρίου 2012) εκδίδει η κυβέρνηση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και καταργεί τις εξαιρέσεις από τις μειώσεις των συντάξεων από 1.000 ευρώ και πάνω, των συνταξιούχων του Δημοσίου ως εξής:

“Οι διατάξεις της περ. δ’ της υποπαραγράφου Β.3. της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου

του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

«Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου, που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210) ή λαμβάνουν το επίδομα

ανικανότητας της παρ. 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄210).»

Σημείωση: Οι τελικές εξαιρέσεις από τις μειώσεις, αφορούν μόνο τους τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους ή με πολλαπλές αναπηρίες και ποσοστό αναπηρίας 100%.

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3

Στο Μνημόνιο 3, η “Υποπαράγραφος ΙΑ.5” αφορά τους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα και καθορίζονται οι μειώσεις των συντάξεων που είναι πάνω από 1.000 ευρω με τα ίδια ποσοστά περικοπών από 5% έως 20% όπως στις συντάξεις του Δημοσίου.

Στην ίδια υποπαράγραφο, στο τέλος του εδαφίου 1δ καθορίζονται το ποιοι εξαιρούνται.

Η σχετική παράγραφος έχει ως εξής :

“Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου2 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

Σημείωση: Εξαιρούνται, δηλαδή, των μειώσεων οι συνταξιούχοι γήρατος του Ιδιωτικού τομέα, πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο που έχουν συνταξιοδοτηθεί

με το καθεστώς της 15ετίας και η σύνταξη τους είναι πάνω από 1.000 ευρω.

 

Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μετά από 12 ημέρες από τότε που ψηφίστηκε το Μνημόνιο 3 στη Βουλή, εκδίδεται  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αυτή που αναφέρουμε και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου) που καταργεί τις εξαιρέσεις από τις μειώσεις των συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ, των συνταξιούχων του ιδιωτικού Τομέα, ως εξής:

“To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύουν».

Σημείωση: Οι εξαιρέσεις από τις μειώσεις των συντάξεων από 1.000 ευρώ και πάνω αφορούν του συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα που παίρνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα. Δηλαδή τους τετραπληγικούς, παραπληγικούς, και άλλα άτομα με αναπηρία που παίρνουν το επίδομα αυτό.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όλοι οι συνταξιούχοι – πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ή Δρεπανοκυτταρική Νόσο που παίρνουν σύνταξη γήρατος από 1.000 ευρώ και πάνω θα υποστούν τις μειώσεις από 5% έως 20%.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Όσα περιγράφουμε σ’ αυτές τις σελίδες καταγράφονται:

στο ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 που είναι ο νόμος 4093,το λεγόμενο Μνημόνιο 3.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229/Β/19-11-2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Ανδριτσόπουλο και την ομάδα συντακτών του περιοδικού μας για την καταγραφή των λεπτομερειών στις μειώσεις των συντάξεων.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

21 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ