Και επίσημα η αποπομπή του Αντιδημάρχου Υποδομών κ.Ρουστάνη από τον δήμαρχο Καλαμπάκας

dimarxio_kalampakas

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας κ. Σακελλαρίου  και απέστειλε για δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ,ο κ. Ρουστάνης Γεώργιος αποπέμπεται  από αντιδήμαρχος Υποδομών . Το αιτιολογικό της απόφασης του Δημάρχου έχει ως εξής:


Ο κ. Ρουστάνης Γεώργιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου και συγκεκριμένα.

–    Αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του και απουσιάζει μέχρι τώρα απ’ όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις οποίες αναλύονται οι κινήσεις του Δήμου, παρακολουθείται η εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής, συζητούνται όλα τα θέματα που έχουν άμεση προτεραιότητα και δίδονται οι κατευθύνσεις των επόμενων διορθωτικών κινήσεων που σκοπό έχουν την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Η απουσία του συγκεκριμένου Αντιδημάρχου δυσχεραίνει το έργο της δημοτικής αρχής στον τομέα των Υποδομών που είναι υπεύθυνος και καθυστερεί την διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεων.
–   Απουσιάζει από τις συζητήσεις της Δημοτικής Ομάδας, όπου αναλύονται όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στα Δημοτικά Συμβούλια.
–   Χρησιμοποιεί αυτοκίνητο του Δήμου για τις μετακινήσεις του χωρίς να έχει την έγκριση της Δημοτικής Αρχής και κατά παράβαση των οδηγιών-εγκυκλίων που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί.
–    Από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής έχει χαθεί κάθε δυνατότητα συνεννόησης και συνεργασίας με τον αναφερόμενο Αντιδήμαρχο γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του Δήμου και των Υπηρεσιών του. 

Για τους λόγους αυτούς αποφασίζει:
Ανακαλούμε την αριθμ. 2/2011 απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας ως προς το μέρος που αφορά τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Ρουστάνη και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων (παρ.6) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω απόφαση ισχύει από την υπογραφή της (1-11-2011) θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».