Εισήγηση για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο δήμο Τρικκαίων

odokatharistis_

Εισήγηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας και προσωπικού για επείγουσες ανάγκες του δήμου Τρικκαίων, έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση την Πέμπτη. Δείτε τους πίνακες.

Για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητος & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Τρικκαίων αλλά και των Δημοτικών ενοτήτων & κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου και για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών- και πρόσκαιρων αναγκών και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας απαιτείται κατά ελάχιστο η άμεση πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού.

Α. Για την κάλυψη του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων απαιτείται πλην των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων άμεσα ο κάτωθι αριθμός εργαζομένων, σύμφωνα και με την μελέτη της Υπηρεσίας που ακολουθεί.

Α/Α

ΕΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄)

11

2

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄)

2

3

Χειριστές Σαρώθρων (Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄)

1

4

Χειριστές Οχήματ.Πλύσης Κάδων (Αδ.Χειρ. ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Β΄)

1

5

Εργάτες συνοδοί απορ/ρων & Βυτίων

21

ΣΥΝΟΛΟ

36

Β. Για την κάλυψη των Δημοτικών ενοτήτων & κοινοτήτων του Δήμου Τρικκαίων απαιτείται κατά ελάχιστο το παρακάτω έκτακτο προσωπικό.

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός

1

Οδηγός Απορ/ρου   (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄)

2

2

Εργάτες συνοδοί απορ/ρων

4

 

ΣΥΝΟΛΟ:

6

 

 

 

 

 

 

Γ. Για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Αμαξοστασίου απαιτείται το παρακάτω προσωπικό πλην των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων.

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός

ΤΟΜΕΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

Τεχνίτης Οχημάτων

1

Συνεργείο Οχημάτων  Καθαριότητας

2

Φανοποιός Οχημάτων

1

Συνεργείο Οχημάτων Καθαριότητας

Σύνολο:

2

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού απαιτείται το παρακάτω προσωπικό πλην των μονίμων και αορίστου χρόνου εργαζομένων.

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμ

ΤΟΜΕΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Γ΄  ΤΑΞΗ Β΄) & (Οδηγού  Αδ : Επαγγελματικό Γ΄)

 

1

 

Τμήμα  Δημ. Ηλεκτροφωτισμού.

ΣΥΝΟΛΟ:

1

Ε. Για τις επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του νέου Δήμου Τρικκαίων όπως χιονοπτώσεις, παγετοί, πλημμύρες,  σπασίματα – εκριζώσεις δένδρων, κατολισθήσεις κ.α. που προξενούνται από έκτακτα και έντονα καιρικά φαινόμενα πρέπει να αποκατασταθούν από συνεργεία του Δήμου. Τα μηχανήματα και οχήματα του που υπάρχουν στο Δήμο δεν στελεχόνονται από μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό και για την επάνδρωσή τους απαιτείται άμεσα ο κάτωθι πίνακας εργαζομένων.

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός

1

Χειριστές φορτωτή ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Ε΄  ΤΑΞΗ Γ΄ & ΟΜΑΔΑ Ι Α΄ ΤΑΞΗ Δ΄)

1

2

Χειρ. φορτωτή-εκσκαφέα ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Β΄  ΤΑΞΗ Δ΄)

1

7

Χειριστές οχημάτων πολλαπλών χρήσεων

(Αδ. Χειρ. : Γεωργικού Μηχανήματος τύπου Α΄)

 

1

 

ΣΥΝΟΛΟ:

3

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητος & Ηλεκτροφωτισμού και για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών- πρόσκαιρων αναγκών απαιτούνται τα άτομα που παρουσιάζονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα ανά ειδικότητα.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄)

11

2

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)  )

2

3

Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)  )

2

4

Χειριστές Σαρώθρων (Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄)

1

5

Χειριστές Οχήματ.Πλύσης Κάδων (Αδ.Χειρ. ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Β΄)

1

6

Εργάτες συνοδοί απορ/ρων

25

7

Τεχνίτης Οχημάτων

1

8

Φανοποιός Οχημάτων

1

9

Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Γ΄  ΤΑΞΗ Β΄) &  (Οδηγού  Αδ : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)

1

10

Χειριστές φορτωτή ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Ε΄  ΤΑΞΗ Γ΄ & ΟΜΑΔΑ Ι Α΄ ΤΑΞΗ Δ΄)

1

11

Χειρ. φορτωτή-εκσκαφέα ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ  Β΄  ΤΑΞΗ Δ΄)

1

12

Χειριστές οχημάτων πολλαπλών χρήσεων

(Αδ. Χειρ. : Γεωργικού Μηχανήματος τύπου Α΄)

 

1

 

ΣΥΝΟΛΟ:

48