Η απόφαση για τον καθορισμό ημερομηνίας συγκομιδής ακτινιδίων

aktinidia

Απόφαση για τον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης συγκομιδής ακτινιδίων ποικιλίας «ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ» για το έτος 2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τρικάλων, έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ αριθ. 257543/2003 ( ΦΕΚ 1122/Β/8-8-2003 ) «Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους
τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών
οπωροκηπευτικών».

2. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.»

3. Την αριθ. 290524/03-09-2010 (ΦΕΚ 1521/Β/2010) απόφαση του ΥΑΑΤ «Καθορισμός
τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες
απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων».

4. Τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν Γεωπόνοι Ποιοτικοί Ελεγκτές της Υπηρεσίας μας
για την εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων της ποικιλίας
«ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ» για το έτος 2015 την 7-10-2015 και εφ΄ όσον οι καρποί είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι
και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και έχουν αποκτήσει φυσιολογικά πάνω στο δέντρο
τουλάχιστον 6,2 Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15 %.
Οι παραγωγοί ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών,
υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία
συγκομιδής τους, καθώς και την συγκομισμένη ποσότητα.
Η διάθεση στην αγορά προς πώληση από εμπόρους, λιανοπωλητές, Super Market,
παραγωγούς κλπ. θα γίνεται εφ’ όσον τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωριμότητας 9,5 Brix.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΜΜΑΝ. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

.