Γενική συνέλευση του Α Σ Καλαμπάκας ΜΕΤΕΩΡΑ

 AGR-SYNET-METEORA

Για την Γενική Συνέλευση 15 Νοεμβρίου 2014)

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Καλαμπάκας «ΜΕΤΕΩΡΑ» με την υπ΄αριθμ. 116/04-11-2014 πράξη Δ.Σ. αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μελών τουΑγροτικού Συν/μού Καλ/κας« Μετέωρα » ΣΥΝ.ΠΕ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού , Σιδηροδρόμου 17- Καλαμπάκα , για την 15η Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00το πρωί.

Γι’αυτό παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στον παραπάνω χώρο την15η Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το πρωίγια να λάβετε μέρος στην Γενική Συνέλευση η οποία θα ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013) και έγκριση αυτών.
Θέμα 2ο : Aνακοίνωση πορίσματος ελέγχου ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2013.
Θέμα 3ο : Έγκριση Ισολογισμού,Αποτελεσμάτων χρήσης και Διάθεση Αποτελεσμάτων για την χρήση 2013(περίοδος 1-1-2013εώς 31-12-2013) καθώς και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 4ο:Ορισμός ελεγκτών για επόμενη Οικονομική χρήση.
Θέμα 5ο:Έγκριση προγράμματος δράσης της νέας περιόδου.
Θέμα 6ο :Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015.
Θέμα 7ο : Έγκριση για ρύθμιση δανείου στην υπό εκκαθάριση Α.Τ.Ε. και αύξηση πιστοδοτικού ορίου για τις ανάγκες του προγράμματος της Συμβολαιακής Γεωργίας την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Θέμα 8ο :Τροποποίηση άρθρου 5 § 1α καταστατικού (απαλοιφή λόγω συνταγματικού κωλύματος ).
Θέμα 9ο:Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο Εργοστάσιο Γάλακτος ” ΤΡΙΚΚΗ ”.
Θέμα 10ο:Έγκριση μελέτης για μονάδα τυροκόμησης και υπαγωγή στον αναπτυξιακό Νόμο.
Θέμα 11ο: Εκλογή αντιπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
Θέμα 11ο: Ενημέρωσηγια εγκρίσεις από το Δ.Σ. νέων μελών.
Θέμα 13ο :Διάφορα θέματα.

Διευκρινίζεται ότι τα μέληπου θα λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ορισθείσα ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση ,χωρίς νέα πρόσκληση το επόμενο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κόττης Δημήτριος

.