Γ. Παπαμιχαήλ – Απαιτούμε ενημέρωση για τη τσιμεντόστρωση λιθόστρωτου δρόμου στη Τζούρτζια

Τις τελευταίες ημέρες γίναμε δέκτες μιας πολύ σοβαρής , ανορθόδοξης παρέμβασης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μετεώρων στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζια) .

Συγκεκριμένα , η δημοτική αρχή με απευθείας ανάθεση προέβη σε ένα μικρό τεχνικό έργο ,κάλυψης με τσιμέντο του τελευταίου καλντεριμιου (λιθόστρωτου) , που υπήρχε σο χωριό ,μήκους περίπου 40 μέτρων , χωρίς να έχει την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

Έπειτα από επικοινωνία με κατοίκους και συνεργάτες μου της Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζια) , για τη συγκεκριμένη ενέργεια , με ενημέρωσαν ότι η Δημοτική Αρχή έδρασε αυτοβούλως και χωρίς καμία ενημέρωση.

Απαιτούμε να ενημερωθούμε άμεσα, για τα γενόμενα ,αν υπάρχει σχετική μελέτη μηχανικού ( … σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία) και ποιοι είναι ενήμεροι, συνυπεύθυνοι και συνυπογράφουν για την τσιμεντοποίηση ενός από τα τελευταία καλντερίμια του χωριού.

Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει και θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες για καταστροφή δημόσιας περιουσίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να κινηθεί άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης στην αρχική μορφή του λιθόστρωτου και να ερευνηθεί ο υπεύθυνος από τους αρμόδιους της δημοτικής αρχής.

Επειδή πιστεύουμε ότι τα παλαιά λιθόστρωτα καλντερίμια , αποτελούν στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς , η δημοτική αρχή θα πρέπει να τα συντηρεί , να τα αναδεικνύει και όχι να τα καταστρέφει.

Αν η δημοτική αρχή θέλει να παράγει έργο στην τοπική Κοινότητα της Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζια), σας ξαναθυμίζουμε ότι κινδυνεύει να χαθεί το εγκεκριμένο παρακάτω έργο για το οποίο σας έχουμε επισημάνει πριν περίπου δέκα μήνες τον κίνδυνο απένταξης (ημερομηνία ένταξης 13/5/2021 και μέχρι σήμερα καμιά ενέργεια από την δημοτική αρχή)

ΣΧΕΤ: Η ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46495/1633/13-05-2021 απόφαση «Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.» (ΑΔΑ: ΨΜΜΩ4653Π8-ΦΓΙ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του έργου «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού ύψους 1.558.227,50€, σας γνωρίζουμε ότι καθίστανται απαραίτητες οι άμεσες ενέργειες των δικαιούχων, για την έγκαιρη προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσής του.

Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, το ανώτατο χρονικό διάστημα που δύναται να μεσολαβήσει μεταξύ της έκδοσης απόφασης ένταξης και της υπογραφής σύμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες, καλείστε άμεσα να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ήτοι υποβολή σχεδίων τευχών δημοπράτησης για έλεγχο και έγκριση από τον ΕΦΔ, διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και ανακήρυξη μειοδότη αναδόχου, συνεργασία με δασολόγο για την επίβλεψη εκτέλεσης σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΠΑΑ και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση του έργου.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Επικεφαλής της ΔΟΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ