Γ. Λωρίτης- Δασικοί χάρτες : Επιδοτήσεις – «Το Πρώτο Αίμα»

 

Τοκράτοςνομοθέτησετονακοπούνοιαγροτικέςεπιδοτήσειςγιαόσεςεκτάσειςθαεμφανίζονταιωςδασικέςστονκυρωμένοδασικόχάρτη.Οφείλουμενακαταλάβουμεόμωςκαιναπαραδεχθούμεότικάτιτέτοιοείναισυμβατόμετηνέννοιακαικυρίωςμετοσκοπότωνδασικώνχαρτώνκαιτουδασολογίου(δηλ.του«κτηματολογίουτωνδασών»).

 

Γιααυτότολόγοονόμοςορίζει:

 

ότιοκυρωμένοςδασικόςχάρτηςείναιδεσμευτικόςαπέναντισεόλουςγιατονδασικόχαρακτήρατωνεκτάσεωνπουεμφανίζονται«μεπράσινοπερίγραμμακαιπράσινηδιαγράμμιση»και

ότιοκυρωμένοςδασικόςχάρτηςαποστέλλεταιαμέσωςστονΟΠΕΚΕΠΕγιαναληφθείυπόψινγιατιςεπιδοτήσεις(σ.σ.δηλ.γιανακοπούνοιεπιδοτήσειςσεόσεςεκτάσειςεμφανίζονταιπλέονωςδασικές).

(Ν.3889/2010άρ.17παρ.5κ’5α’)

 

«5.ΟκυρωμένοςδασικόςχάρτηςδημοσιεύεταιαμέσωςστηνΕφημερίδατηςΚυβερνήσεως.Απότηνημερομηνίαδημοσίευσηςτουκαθίσταταιοριστικόςκαιέχειπλήρηαποδεικτικήισχύσεκάθεδιοικητικήήδικαστικήαρχήγιαόλατατμήματαπουαποτυπώνονταισεαυτόνμεπράσινοπερίγραμμακαιπράσινηδιαγράμμιση,ταοποίααποτελούνδασικέςενγένειεκτάσειςτωνπαραγράφων1,2,3,4και5τουάρθρου3τουν.998/1979,όπωςισχύει.Επίτωνανωτέρωεκτάσεωνεφαρμόζονταιοιδιατάξειςτηςδασικήςνομοθεσίας……..

 

«5α.Ψηφιακόαντίγραφοτουκυρωμένουδασικούχάρτηαποστέλλεται,επίσης,στονΟ.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.καιστηνοικείαΠεριφερειακήΔιεύθυνσηΔημόσιαςΠεριουσίας.»

Εξάλλου,σύμφωναμετοτεκμήριοκυριότηταςυπέρτουδημοσίου

(βλ.παρ.3άρ.2Ν.998/1979)

«3.Οιπαραπάνωεκτάσειςθεωρούνταιδημόσιες,εκτόςανυπάγονταισεμίααπότιςπεριπτώσεις……..»

όλεςοιδασικέςεκτάσειςανήκουνστηνκυριότητατουδημοσίου,καισυνεπώςοιοριστικάδασικέςεκτάσειςτωνκυρωμένωνδασικώνχαρτών,εκτόςαπότοότιπλέονείναιδασικές,επιπλέονανήκουνκαιστηνιδιοκτησίατουδημοσίου.ΣύμφωναδεμετηνομολογίατουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας

 

«….Απότιςανωτέρωδιατάξειςσυνάγεταιότιηδιοικητικήπράξη,μετηνοποίαχαρακτηρίζεταιήδιαπιστώνεταιοδασικόςχαρακτήραςέκτασης,αποτελείκαινόμιμοτίτλοτουεγγραπτέουδικαιώματοςκυριότητας(σ.σ.τουδημοσίου)επίτωνεκτάσεων…»

Επίσηςείναιδεδομένοκαιαυτονόητοότιγιαναδικαιούταιεπιδότησηέναςαγρότηςγιαμίαέκταση,θαπρέπεινααποδεικνύεικαινόμιμηχρήση(δεννοείταιεπιδότησηγια“ξένες”εκτάσεις)αυτήςτηςέκτασης(γι’αυτότοσκοπόείναιυποχρεωμένοςναπροσκομίσειτίτλουςκυριότητοςήαλλιώςμισθωτήριακ.λ.π.καιεπίσηςτοπογραγραφικόγιατηνπλήρηταυτοποίησητηςέκτασης).

Ηέκτασηλοιπόνγιατηνοποίαμέχριτώραέπαιρνεεπιδοτήσειςοαγρότης,απότηστιγμήπουκυρώνεταιοδασικόςχάρτηςκαιτηνεμφανίζειπράσινη,εφεξήςθεωρείται(δεσμευτικάγιαόλους)ωςδασικήέκτασηιδιοκτησίαςτουδημοσίου.Περαιτέρωδεηέκτασηαυτή(μετονκυρωμένοδασικόχάρτησαντίτλοκυριότητος)θαεγγραφείστοκτηματολόγιοστηνιδιοκτησίατουδημοσίου.Πλέοναποξενώνεταιεντελώςοαγρότηςαπότηνέκτασηαυτή,καιθεωρείταικαιαντιμετωπίζεταιεφεξήςαπότηνδιοίκησηωςένας«κοινόςκαταπατητήςδημοσίαςεκτάσεως»(καιφυσικάονόμοςπροβλέπειότιταδασαρχείαθαεφαρμόσουνεναντίοντουτουςνόμουςπουυπάρχουνεναντίοντων«καταπατητώνδημοσίωνεκτάσεων»).

 

Αςδούμετώρατιγίνεταιμετηνεξαγορά,διότιημεγάληπαραπλάνησηκαιπαγίδαπουστήνουνταδασαρχείακαιτουπουργείοείναιστοθέματηςεξαγοράς(καιτηςαλλαγήςχρήσης).

 

Τοπρώτοθέμακαιμεγάληπαραπλάνησηείναιηπροπαγάνδαότιοπολίτηςπουκάνει«εξαγορά»δήθενπαίρνεικανονικήκυριότητα,ενώηαλήθειαείναιότιμετηνεξαγοράδενπαίρνεικυριότητααλλάαπλώςδιοικητικήάδεια,μόνογιααγροτικήκαλλιέργεια(ουσιαστικάέναενοικιαστήριο),καιαυτόμόνογιαόσοδιάστημαθαισχύειαυτήηδιοικητικήάδεια,τηνοποίαβεβαίωςτοκράτοςθαμπορείαπλάνατηνανακαλέσεικαινατονπετάξειέξωαπότηνέκταση.Εάνεπρόκειτογιακανονικήκυριότηταγιανατουπάρειτοκράτοςτηνέκτασηαυτήθαέπρεπενατηναπαλλοτριώσεικαινατοναποζημιώσει.Στηνπερίπτωσητηςεξαγοράςόμωςτοκράτοςαρκείαπλάναανακαλέσειτηνδιοικητικήάδειαπουθατουέχειχορηγήσειβάσειτουαιτήματοςτηςεξαγοράς,καιαςτηνονομάζουναυτήτηναπλήδιοικητικήάδειαπαραπλανητικάωςδήθενκυριότητα.

(βλ.τοαπό8-12-2017σχετικόάρθρομουμετίτλο“Δασικοίχάρτες:ΕΞΑΓΟΡΑ–ΗΠαραπλάνησησυνεχίζεταιπεισματικά”καιεπίσηςτοαπό20-05-2017άρθρομουμετίτλο“ΔασικοίΧάρτες–Εξαγορά-Παγίδες–140%τοκόστοςεξαγοράς”στοInternetκαιστοsitehttp://loritis.com/).

 

Τοδεύτεροθέμακαιεπίσηςμεγάληπαραπλάνησηείναιτοπότεθεωρείταιότιηεξαγοράέχειγίνει,ώστεναθεωρείταιεφεξήςοαγρότηςνόμιμοςκάτοχοςκαιέτσιναδικαιούταιτιςεπιδοτήσεις(έστωκαιανηέκταση,πλέονμετονκυρωμένοχάρτη,είναιδασικήκαιιδιοκτησίαςτουδημοσίου).

Ηαλήθειαείναιότιαπότηνκύρωσητουδασικούχάρτηεξαιρούνταιμόνοοιεκτάσειςγιατιςοποίεςέχειγίνειαίτησηεξαγοράς,αλλάυπόόρους,δηλαδή:

 

ηαίτησηναέχειγίνειεντόςτηςπροθεσμίαςτωναντιρρήσεωνκαι

ηδιοικητικήπράξηέγκρισητηςεξαγοράςναέχειεκδοθείεντός“αποκλειστικής”προθεσμίας6μηνώναπότηνλήξητηςπροθεσμίαςτωναντιρρήσεων(σ.σ.“αποκλειστική”προθεσμίασημαίνειότιμετάτοπέραςτηςπροθεσμίαςαυτήςπαύειηαρμοδιότητατουδημοσίουοργάνουγιατηνέκδοσητηςπράξηςαυτήςκαιεάντυχόνεκδοθείτέτοιαπράξη-άνευκατάχρόνοαρμοδιότητος-είναιάκυρη)

(Ν.3889/2010άρ.17παρ.10)

 

«…..εφόσονυποβληθείαίτημα,εντόςτηςπροθεσμίαςτηςπαραγράφου1τουάρθρου15(σ.σ.ηπροθεσμίατωναντιρρήσεων),γιατηνυπαγωγήτουςστιςδιατάξειςτωνπαραγράφων5έως14τουάρθρου47καιστοάρθρο47Βτουν.998/1979(σ.σ.περίεξαγοράς).Ηωςάνωεξαίρεσηαπότιςδιατάξειςτουπαρόντοςάρθρουχορηγείταιγιαόσοδιάστημααπαιτείταιγιατηνέκδοσητηςδιοικητικήςπράξηςέγκρισηςεξαγοράςήεπέμβασηςπουπροβλέπεταιαπόταανωτέρωάρθρα,ηοποίαεκδίδεταιεντόςαποκλειστικήςπροθεσμίαςέξι(6)μηνώναπότοπέραςτηςπροθεσμίαςτηςπαραγράφου1τουάρθρου15».

 

Συνεπώς,επειδήηδιαδικασίατωνεξαγορώνδενέχειολοκληρωθεί(καιίσωςδενέχειπροχωρήσεικαθόλου),γι’αυτόούτεκαιέχουνληφθείαποφάσειςπερίαποδοχήςτωναιτήσεωνεξαγοράς,καιμάλισταεντός6μήνουαπότηνλήξητηςπροθεσμίαςτωναντιρρήσεων(δηλ.γιατοπρώτοκύμαδασικώνχαρτώνπουμαςενδιαφέρειγιατιςεπιδοτήσεις)25-09-2017+6μήνες=25-03-2018).Άραδενείναινόμιμοούτεκαντοότιοιεκτάσειςγιατιςοποίεςυποβλήθηκεαίτημαεξαγοράς(έστωεντόςτηςπροθεσμίαςτωναντιρρήσεων)εξαιρέθηκαναπότονκυρωμένοχάρτη,αφούδενείχεεκδοθείμέχριτις25-03-2018ηδιοικητικήπράξηέγκρισηςτηςεξαγοράς.Καιαφούοιπερισσότεροιδασικοίχάρτεςτουπρώτουκύματοςείχανήδηκυρωθείπριντην25-03-2018,τότεαυτόσημαίνειότικαιπάλιδενέπρεπεναέχουνεξαιρεθείαπότηνκύρωση,διότιδενείχεεκδοθείηδιοικητικήπράξηέγκρισηςτηςεξαγοράς,ηοποίαβεβαίωςθαμπορούσεναείχεεκδοθείνωρίτερα(καιόχιστηλήξητηςπροθεσμίας)εάνήθελεηδιοίκησηναείναισύμφωνημετονανωτέρωνόμο(….τοΣύνταγματοξεχνάμεγιαλίγο)ηπροσωρινήεξαίρεσητωνεκτάσεωναυτώναπότονκυρωμένοχάρτη.

Περαιτέρωδεαπόνομικήςαπόψεως:

Ημενπροσωρινήεξαίρεσηαπότον(μερικώς)κυρωμένοδασικόχάρτηεκτάσεωνγιατιςοποίεςυφίσταταιαίτησηεξαγοράς(ήακόμηκαισυντελεσμένηεξαγορά),δενφαίνεταικαιπολύσυνταγματική(σ.σ.“προσωρινή”υπότηνέννοιαότικαιαυτέςοιεκτάσειςθακυρωθούνακολούθωςωςδασικέςμετηνολικήκύρωσητουχάρτη,δηλ.μετάτηνκρίσητωνεπιτροπώνεπίτωναντιρρήσεων).Όμωςεπειδήαυτήηεξαίρεσηείναιαπλώςένα(παράνομονομικό)τέχνασμαγιαναπαρασύρουντονκόσμοστηνεξαγοράμετονατουεξασφαλίζουνέμμεσατιςεπιδοτήσειςμέχριτηνολικήκύρωσητουχάρτη…..ίσωςδεντοπροσέξεικανείς….(όμωςκανείςδενεξασφαλίζειτοναγρότηαπότηνεπιστροφήτωνεπιδοτήσεωναυτώνωςπαράνομωνκαιαχρεώστητων).

 

Ηδεμόνιμηεξαίρεσηαπότονκυρωμένοχάρτη,τωνεκτάσεωναυτώνωςδασικών,ισοδυναμείμεαποχαρακτηρισμότηςέκτασηςωςδάσουςπουείναικαταφανέστατααντισυνταγματικός,αντιβαίνειστηνπάγιανομολογίατουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας,καιεξευτελίζειτουςνόμουςκαιτηνπρακτικήκαιτηνοοτροπίατωνδασαρχείωνεδώκαιδεκαετίες.Καιτούτοαπλούσταταδιότι,μετηνεξαγορά,εξαγοράζεται(ενοικιάζεται)“δημόσιαδασικήέκταση”γιαμόνοαγροτικήκαλλιέργεια,καιηέκτασηαυτήδεναποχαρακτηρίζεταιωςδασικήκαιέχειεσαεί(κατάτοσύνταγμα)τοννομικόχαρακτήραδάσους,καιφυσικάωςτέτοιαπρέπειναπεριληφθείωςδασική(πράσινη)στονκυρωμένοδασικόχάρτη(ασχέτωςτουδικαιώματος-λόγωτηςεξαγοράς-καλλιέργειαςεπίαυτήςτης«δημόσιαςδασικήςέκτασης»).

 

Επίσηςπρέπεινασημειωθείότιμετάτηνκύρωση(μερικήήολική)τουδασικούχάρτηηαναμόρφωσητουχάρτηαυτούδενείναι“μπέστεσκύλοιαλέστε”αλλάγίνεταιμόνογιασυγκεκριμένουςλόγουςπουτουςπροβλέπειονόμος,καιανάμεσασεαυτούςδενπεριλαμβάνεταιηαπλήυποβολήαιτήσεωςγιαεξαγορά.Φυσικάδενπεριλαμβάνεταιούτεκανησυντελεσμένηεξαγορά,αφούόπωςπροελέχθηηεξαγοράαφοράεκτάσεις«δασικές» (καιγι΄αυτόκαιδημόσιες-),οιοποίεςβεβαίωςωςδασικέςθαπρέπειναπεριλαμβάνονταιοπωσδήποτε(κατάτοσύνταγμααλλάκαιτονόμο)στονκυρωμένοδασικόχάρτηωςδασικές…..

 

Αςξεκαθαρίσουμεεξάλλουγιαόσουςτασυγχέουνότιμερικάκυρωμένοςδασικόςχάρτηςδενσημαίνειότιηκύρωσηείναιμερικήκατ΄αντιδιαστολήπροςτο«κανονική»,αλλάαπλώςκατ΄αντιδιαστολήπροςτο «ολική» ,δηλ.ότιμετηνμερικήκύρωσηκυρώνεταιέναμέροςτουχάρτηδηλ.έναμέροςαπότιςεκτάσειςτουαναρτημένουδασικούχάρτη,ενώακολούθως(μετάτιςαποφάσειςτωνεπιτροπώνεπίτωναντιρρήσεων)κυρώνεταικαιτουπόλοιπομέροςτουχάρτημετιςυπόλοιπεςεκτάσεις,οπότεπλέονέχουμεκυρωμένοολόκληροτοναναρτημένοδασικόχάρτη.

Οιανωτέρωνομοθετικέςδιατάξειςείναιγνωστέςκαιαυτάπουορίζουνείναιαναμφισβήτητα.Εγώδε,ταγράφωξεκάθαραεδώκαιδύοχρόνιαπροειδοποιώνταςτουςπολίτες(καιτουςαγρότες)γιατηνσημασίακαιτιςέννομεςσυνέπειεςτωνδασικώνχαρτών(βλ.άρθραμουδημοσιευμένασταΜ.Μ.Ε.στοInternetκαιστοsitehttp://loritis.com/).

 

Δυστυχώςόμωςόλοιοιυπόλοιποι(δασαρχεία,δασολόγοι,υπουργείο,ΟΠΕΚΕΠΕ,ανόητοιαγρότεςωςνεόκοποιδικηγόροικλπ.μιλούνγιατουςδασικούςχάρτεςσανναείναιέναςαπλόςγραφειοκρατικόςμπελάςτονοποίοοαγρότηςμπορείνατοναντιμετωπίσει,με«χαρτιάτουποδαριού»,φτιαγμένααπό“επαγγελματίεςτουποδαριού”(αφούδενείναινομικοί),οιοποίοιόλοιαυτοί,μηέχονταςκαιμημπορώνταςναέχουναυτόνομηγνώση(πουμόνοέναςνομικόςμεμεγάληεξειδίκευσησταδασικάθέματαμπορείναέχει),αναμασούνκαιαναπαράγουναυτάπουλένεοιανακοινώσειςκαιοιοδηγίεςτουΥπουργείου,ταοποίαείναιφτιαγμένακαιπροορισμέναγιαναπάρουντηνέκτασητουαγρότηκαιτουπολίτη,καιόχιγιανασώσουντηνέκτασήτουαπό…..τοίδιοτουπουργείοτοοποίοτουςτηνπαίρνει…..Τουπουργείοαπόσκοπιμότητακαιόλοιοιυπόλοιποιαπόδολιότηταήανοησία,μιλούνκαθησυχαστικά,για«απλέςτακτοποιήσεις»,για«αντιρρησούλες»,για«πρόδηλα»,για«εξαγορά»,σανναείναικάτιαπλό,γραφειοκρατικό,πουτοαναθέτειςσεέναν«σπουδαγμένο»(….όχιβέβαιατηςμοναδικήςαρμόδιαςεπιστήμηςδηλ.τηςνομικήςεπιστήμης,αλλάοποιασδήποτεάλληςπουαπλώς«γυροφέρνειγύρωαπόταδασικά»)«καικαθάρισες»(….«αλλοίμονο,δενπρόκειταικανέναςνασουπάρειτηνπεριουσία,ούτενασουκόψουνετιςεπιδοτήσεις,δενγίνονταιαυτά!!μηνσετρομάζουνοικινδυνολόγοινομικοί»).

 

Όμως,αφούέτσιλέειονόμος,έτσιπραγματικάκαιέγινε!ΌΤΑΝήρθεηώρα(τέληΟκτωβρίου)ναδοθούνοιαγροτικέςεπιδοτήσεις,ΤΟΤΕκόπηκανταχωράφιαπουεμφανίζονταιωςδάσηστονκυρωμένοδασικόχάρτη.

 

Μεαυτάκαιμετέτοιακαταλήξαμεοαγρότηςναέχειχάσειτοχωράφιτουπουπλέονείναιδάσοςιδιοκτησίαςτουδημοσίου,αλλάαυτός«ναμηνέχειπάρειχαμπάρι»καιναπεριμένειναπάρειεπιδοτήσεις«χωραφιού»γιαξέναδάση….καινααιφνιδιάζεταικιόλας,καιναδιαμαρτύρεταικιόλας,καιόλοςαυτόςοσυρφετόςπουμέχριτώρατονπαραπλανούσεκαιτονκατάντησεεδώπουέφτασε,μεπερίσσιοθράσος,νατουσυμπαραστέκεταιψυχολογικάκαιναμοιράζεταιμαζίτουτοναιφνιδιασμότουκαιτηνδιαμαρτυρίατου……

 

ΣημειωτέονεπίσηςότιοΟΠΕΚΕΠΕείναιαυτόνομονομικόπρόσωποπου(εκτουνόμου)δενυπακούεισεεντολέςΥπουργώναλλάμόνοστιςεντολέςτουνόμου,καιαπλώςεποπτεύεταιαπότονΥπουργόΓεωργίας.

 

ΕπιπλέονφαίνεταιαπόταγεγονόταότιοΟΠΕΚΕΠΕγνωρίζειταανωτέρω(όπωςείναικαιτοφυσικόάλλωστε),καιεπειδήείναιοαρμόδιοςναπληρώσειτιςεπιδοτήσεις,άρακαιουποψήφιοςναμπειφυλακή,εάνπαρανομήσει(μεεπαπειλούμενεςτιςκακουργηματικέςποινέςγιατους«καταχραστέςτουδημοσίου»),καιγι’αυτόοΟΠΕΚΕΠΕ:

 

Σεκαμίαεπίσημηανακοίνωσήτουδενλέειότιθαπληρώσειτιςεπιδοτήσειςπουέχουνήδηκοπείεπειδήοιεκτάσειςεμφανίζοντανπράσινες-δασικέςστον(προσωρινά)κυρωμένοδασικόχάρτη

Σεκαμίαεπίσημηανακοίνωσήτουδενλέειότιθαπληρώσειτιςεπιδοτήσειςπουέχουνήδηκοπεί,μόνομετηνυποβολήαίτησηςεξαγοράς.

ΟαντιπρόεδροςτουΟΠΕΚΕΠΕκ.Αποστολάκηςδήλωνεξεκάθαραστις24-11-2018(ράδιο“ακρόαμα”Ειρ.Αιμονιώτη)ότιδενθαδοθούνεπιδοτήσειςγιατιςεκτάσειςπουεμφανίζονταιωςδασικέςστονκυρωμένοδασικόχάρτη,καιακόμηστις28-11-2018οιΑντιπρόεδροιτουΟΠΕΚΕΠΕκ.κ.ΑποστολάκηςκαιΚέντροςδήλωναναπλάότι“θα…..επανεξετάσουντοθέμα”(σ.σ.«άειξεφορτωθείτεμαςτώρα!….»).

ΕκτωνανωτέρωπροκύπτειότιοιπρόσφατεςδηλώσειςτουυπουργούΓεωργίαςΣταύρουΑραχωβίτηότιοιεπιδοτήσειςθαδοθούνμέχριτοκαλοκαίριτου2018,υπότονόροότιοιαγρότεςθαέχουναπλώςυποβάλειαίτησηεξαγοράς,είναιδηλώσειςαναρμοδίουδημοσίουοργάνουπουπροαναγγέλλειπαράνομεςπληρωμές,τις οποίες όμως θα πρέπει να τιςκάνει(καιναέχειτιςευθύνεςαπέναντιστονόμο)έναάλλοαυτόνομο και όχι υφιστάμενο όργανο(ηθικήαυτουργία…;;),πράγματοοποίοείναιπολιτειακάαδιανόητο,ότανμάλιστατηνίδιαώρατοαρμόδιοαυτόνομο όργανο,δηλ.οΟΠΕΚΕΠΕ,τααρνείταιαυτάκαιδηλώνειτααντίθετα,επιμένονταςναεφαρμόσειτονόμο(καινασώσουνοιάνθρωποίτουτονεαυτότουςαπότηνπαρανομίακαιτιςεξοντωτικέςποινέςπουπροβλέπονταιγιατουςκαταχραστέςτουδημοσίουχρήματος).

 

ΤελικάβέβαιατοεάνοΟΠΕΚΕΠΕθαπληρώσειτιςκομμένεςεπιδοτήσεις,καιαναυτόθατοκάνειπαρανόμως(δηλ.σεαντίθεσημετοισχύοννομοθετικόπλαίσιο)ήεάνθαεπιδιώξεικάποιανομοθετικήαλλαγήπουνακαθιστάνόμιμεςτιςπληρωμέςαυτές,εξαρτάταιμόνοαπότονίδιοοοποίοςέχειτηναρμοδιότητακαιτηνευθύνηκαιπουτελικάαυτόςαποφασίζειτιθακάνει.

 

Εάνοιεπιδοτήσειςδενδοθούν,τότεθαπαγιωθείένατεράστιοπρόβλημαγιαχιλιάδεςοικογένειεςαγροτών.Εάνοιεπιδοτήσειςδοθούναλλάμετρόποπαράνομοκατάταανωτέρω,τότεκαιπάλιθαυπάρχειένατεράστιοπρόβλημα,αφούαυτέςοιεπιδοτήσειςωςπαράνομεςθαείναικαιαχρεωστήτωςδοθείσεςκαισυνεπώςεπιστρεπτέες,δηλ.«δώρονάδωρον»,καιμετηνεπιβάρυνσητουότιηαναδρομικήεπιστροφήθακάνειτοπρόβλημαπολύχειρότερογιατοναγρότη.

 

Σεκάθεπερίπτωσηόμωςυπάρχειελπίδαγιατουςαγρότες,καιεννοώόλουςτουςαγρότεςπουμέχριφέτοςέπαιρναντιςεπιδοτήσειςτουςκανονικά,αλλάφέτοςτιςείδανκομμένεςεπειδήοιεκτάσειςτουςαυτέςεμφανίζονταιωςδασικέςστονκυρωμένοδασικόχάρτη,έστωκαιανδενέχουνκάνει,ούτεαντιρρήσεις,ούτεπρόδηλα,ούτεεξαγορά,ούτετίποτα.Μπορούνόλοιναδιεκδικήσουνδικαστικάτιςεπιδοτήσειςτους……αλλάμετρόποπουδενείναιπροφανής.

Περισσότερασεεπόμενοάρθρο(σύντομα).…..

ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΩΡΙΤΗΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ