Έξυπνες λύσεις στη γεωργική ασφάλιση

Η γεωργική ασφάλιση είναι ο τομέας των ασφαλιστικών υπηρεσιών που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί των ασφάλιστρων και η ανάπτυξη νέων προϊόντων εξαρτώνται από τον καιρό και κατεξοχήν από τα ακραία καιρικάφαινόμενα.

Η εκτίμηση των ζημιών και ο χειρισμός των αποζημιώσεων είναι δαπανηρός, καθώς ο έλεγχοςκαι η επαλήθευση τους απαιτεί επιτόπιες επιθεωρήσεις. Πολλέςδε φορές, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων είναι αμφισβητούμενα.

Το ερευνητικό έργο BEACON https://beacon-h2020.com/el/αναπτύσσει μια γκάμα υπηρεσιών που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και την τεχνολογία blockchain παρέχοντας στις εταιρείες γεωργικής ασφάλισης ένα ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό σύνολο υπηρεσιών που τους επιτρέπει να περιορίσουν τις επιπτώσειςτης αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση των κινδύνων. Επιπλέοναυτή η γκάμα υπηρεσιών και εργαλείωνσυμβάλειστη μείωση του αριθμού των επιτόπιων επιθεωρήσεωνγια την επαλήθευση των αιτημάτωναποζημίωσης, καθώς και στη μείωση του διοικητικού κόστους παρακολούθησης των συμβολαίωνασφάλισης.

Το BEACON κάνει πράξη τη χρήση δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνολογίας blockchain στη γεωργική ασφάλιση και μειώνει το λειτουργικό κόστος των ασφαλιστικών εταιρειών

Η εργαλειοθήκη του BEACON πρόσφατα ενσωμάτωσε την τεχνολογίαblockchain, παραδίδοντας στους τελικούς χρήστες μια πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση.Αυτή η πρώτη έκδοση δοκιμάστηκε και επικυρώθηκε σε τρεις διαφορετικές πιλοτικές εφαρμογές στη Σερβία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Σε κάθε μία ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν για ταπιλοτικάσχέδιαώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εκτέλεση και η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών.

Η μοναδικότητα του BEACONέγκειται στην ολιστική προσέγγιση με την οποία ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες, παρέχοντας ένα χρηστικό εργαλείο στους παρόχους γεωργικής ασφάλισης.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, το BEACONυπερβαίνει την τρέχουσα χρήση της τεχνολογίας και επιτυγχάνει την αξιολόγηση των κινδύνων και του βαθμού έκθεσης σε αυτούς, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποζημιώσεων, και μετατρέπει τις παραδοσιακές υπηρεσίες γεωργικής ασφάλισης σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το BEACON είναι ένα τριετές έργο που ολοκληρώνεται στις αρχές του 2022 με τη συμμετοχή ερευνητικών εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://beacon-h2020.com/el/ ενώ τυχόν ερωτήματα μπορείτε να υποβάλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beacon-h2020.com