Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ

sxoleio aitousa

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ότι Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της κοινοπραξίας των οργανώσεων-δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ

προβαίνει σε ανακοίνωση στο πλαίσιο της Πράξης«Εξειδικευμένηπαρέμβαση γιατη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» -πουεντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ )- με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

• 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιωνδεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
• Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.

Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

Δικαιούχοι Υποτροφιών

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που

i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και

ii) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι ΑνατολικήΜακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα

Επιδότηση – Ύψος Υποτροφιών

• Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος-υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

• Για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Αίτηση Συμμετοχής

Η διαδικτυακή πύλη – επίσημος ιστότοπος της Πράξης όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής τους αναμένεται να είναι διαθέσιμος από την 15η/12/2014.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης, μέχρι τότε:

1. Να επικοινωνήσουν με την κεντρική δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ή με τα κατά τόπους Περιφερειακά Παραρτήματα στον τόπο της διαμονής τους (ακολουθείσυνημμένος πλήρης κατάλογος επικοινωνίας ανά περιφέρεια) προκειμένου

να καταγραφεί η πρόθεση συμμετοχής τους, να υποβάλλουν ερωτήματα και να πληροφορηθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα έντυπα συμμετοχής.

2. Να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: http://inegsee.gr/ ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη του Προγράμματος μέσα από τον ειδικό χώρο που έχει διατεθεί με υπέρτιτλο «Απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ». Σε αυτόν τον ειδικό χώρο θα υπάρχει ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος diasindesi.gr για την παραπομπή τους στην ιστοσελίδα της Πράξης μόλις αυτή τεθεί σε λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να ενημερώνεστε από την κα Αλετρά Θεονύμφη, ΠΕ09 Οικονομολόγο, υπεύθυνη στο σχολείο μας σε θέματα Μαθητείας ή στο τηλ. της Γραμματεία του Επαλ Καλαμπάκας 2432075196 καθώς καθώς και από την ιστοσελίδα http://inegsee.gr/
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

.