Αιτήσεις – δικαιολογητικά – διαδικασία για τα ΚΔΑΠ δήμου Τρικκαίων

kdap2

Από 5/8/15 έως 18/8/15, θα διαρκέσει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για την ένταξη παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) και το Κ.Δ.Α.Π. Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Τρικκαίων.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ», που υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Το πρόγραμμα αφορά την ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 -2016 και για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα η συμμετοχή θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
1)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
2)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3)Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)

A) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΙΚΑ):
1) Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 16 Ιουλίου 2015 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)
2) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4, ή αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

B) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΑΕΕ):
1) Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ.
2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
3) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Γ) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΓΑ):
1) Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος.

Δ) ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας)
1) Βεβαίωση του φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Ε) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ:
1) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ το οποίο θα έχει εκδοθεί πριν τις 16 Ιουλίου 2015
2) αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
3) εάν έχει λάβει επίδομα ανεργίας κατά τους τελευταίους 24 μήνες, Βεβαίωση Εγκριτικής Απόφασης από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Ολόκληρη η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 5/8/2015 έως 18/8/2015

.