Αίτηση για άδεια άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου

 

 

 

 

 

 

laiki_agora

 

 

 

 

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό, ότι, όποιοι δημότες του Δήμου μας ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου ( Στάσιμο ή Πλανόδιο), πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην υπηρεσία μας από 01-01-2013 έως 31-01-2013 μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Εκκαθαριστικό  φόρου εισοδήματος

Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία με το οποίο αποδεικνύει ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

 

 

 

.