Εθνική Τράπεζα: Στα 177 εκατ. ευρώ οι ζημιές το 2017

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 177 εκατ. ευρώ το 2017, αντανακλώντας κυρίως τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 809 εκατ. ευρώ το 2017 (+5% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+42% σε ετήσια βάση) και τη περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-7% σε ετήσια βάση)

Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνειααυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 771 εκατ. ευρώ το 2017. Η συνολική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015.

Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 40,3 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 (+4,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), αντανακλώντας την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, λόγω της ευνοϊκής εποχικότητας και των εισροών καταθέσεων από επιχειρήσεις.

Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17,0% και σε 16,7% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Για το 2018, ο δείκτης CET1 θα επηρεαστεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης από την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε τα εξής:

«Σε μία χρονιά ανάπτυξης, αν και χαμηλότερης της αρχικά αναμενόμενης, για την ελληνική οικονομία, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να ισχυροποιήσει τα αποτελέσματά της στους βασικούς τομείς των εγχώριων δραστηριοτήτων της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της.

Από πλευράς ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA στα τέλη Νοεμβρίου, αντανακλώντας την παραδοσιακά ισχυρή καταθετική βάση της Τράπεζας, κυρίως στις καταθέσεις χαμηλού κόστους, καθώς και τη ρευστότητα προερχόμενη από τις αποεπενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα ρευστότητας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην Εθνική Τράπεζα να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις κατά τη διάρκεια του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η Εθνική Τράπεζα κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερό ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την τελευταία διετία, επιτυγχάνοντας συνολική μείωση ευρώ4,2 δισ. από το τέλος του 2015, καλύπτοντας 50% του στόχου για το 2019. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει τον στόχο που τέθηκε για το 2017 κατά ευρώ0,8 δισ., με την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 56% ή 61% μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Αυτό αντανακλά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων της Εθνικής Τράπεζας, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το 2018.

Από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,0%, μη ενσωματώνοντας τη θετική επίπτωση από τις εναπομείνασες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Ως εκ τούτου, η Εθνική Τράπεζα εισέρχεται στην άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για το 2018 με ενισχυμένα ποσοστά κεφαλαιακής επάρκειας και κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο κερδοφορίας, η Εθνική Τράπεζα ενίσχυσε τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες ενώ ταυτόχρονα μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της συνεχιζόμενης δανειακής απομόχλευσης. Οι λειτουργικές δαπάνες συνέχισαν να βαίνουν μειούμενες, με μείωση περίπου 7% σε ετήσια βάση.

Το 2018, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, όπως διαφαίνεται από τους εκτιμώμενους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, την ανάκαμψη των επενδύσεων και εξαγωγών, καθώς και τη συνεχιζόμενη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα όσον αφορά τη βιώσιμη ανάκαμψη της Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αύξηση της χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, στην περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πλέον των στόχων, καθώς και στην επιστροφή σε ουσιώδη οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του ισολογισμού της».

cnn.gr