Έρευνα για τα καυσαέρια εστιών καύσης φυσικού αερίου

Από τον Ιωάννη Μπετούνη, Μηχ/γο Μηχ/κο

Ένας μεγάλος αριθμός μηχανικών ασχολούνται σήμερα με το επάγγελμα του τεχνικού εγκαταστάτη συντηρητή, για το οποίο ενώ η ζήτηση είναι υψηλή η προσφορά είναι περιορισμένη. Δυσεύρετη είναι επίσης η μέτρηση καυσαερίων, κατά τη διαδικασία έναυσης ή συντήρησης ενός λέβητα φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να μην εκτιμώνται οι επιπτώσεις από τις εκπομπές καυσαερίων στο περιβάλλον. Παράλληλα βάση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού, μεταξύ επίτοιχων μονάδων φυσικού αερίου και λεβήτων που χρησιμοποιούνται στην κεντρική θέρμανση, διαπιστώνεται μια διαφορά της τάξης του 10% σε εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, ως προς το σύνολο τους, σε απόλυτες τιμές.

Οι διαπιστώσεις αυτές εξάγονται από ιδιωτική έρευνα με σκοπό να διερευνηθεί, το αποτύπωμα που έχουν οι εστίες καύσης με φυσικό αέριο στο περιβάλλον. Για την συλλογή των δεδομένων που απαιτούνταν για το ερευνητικό, συνεργάστηκα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και  τον Σύνδεσμο αδειούχων εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων Θεσσαλίας “Η θέρμανση”. Επίσης διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, μέσω διαδικτύου, από τεχνικούς εγκαταστάτες συντηρητές, από όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι τεχνικοί, δεν αναγράφουν πάντα όλες τις απαραίτητες μετρήσεις επάνω στο φύλλο ελέγχου καυσαερίων που εκδίδουν, βάση νομοθεσίας. Επίσης κάποιες φορές αναγράφονται λάθος μετρήσεις. Αυτό οφείλεται, είτε σε λάθος του οργάνου μέτρησης, είτε σε λάθος του τεχνικού, είτε τέλος σε σκόπιμο λάθος. Για παράδειγμα, κάποιοι επίτοιχοι λέβητες φυσικού αερίου, βάση κατασκευαστή, εξάγουν μετρούμενες τιμές αερίων, οι οποίες είναι επάνω από τα επιτρεπτά όρια βάση της ελληνικής νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο τεχνικός γράφει ψευδείς μετρήσεις στο φύλλο ελέγχου καυσαερίων, λόγω ότι αν προβεί στην διόρθωση του μείγματος, τότε θα βγει εκτός επιτρεπτών ορίων του κατασκευαστή του επίτοιχου λέβητα, με αποτέλεσμα ο λέβητας να δυσλειτουργεί. Ενδεικτικά από τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, αθροιστικά στο σύνολο τους σε απόλυτες τιμές, οι επίτοιχοι λέβητες για το σύνολο των 3739,1 KW, εξάγουν μονοξείδιο του άνθρακα σε σύνολο 5919 ppm. Σε αντίθεση με τους επιδαπέδιους πιεστικούς λέβητες οι οποίοι για το σύνολο των 43981,3KW, εξάγουν μονοξείδιο του άνθρακα σε σύνολο 6468,2ppm. Η διαφορά μεταξύ τους σε μονοξείδιο του άνθρακα είναι περίπου 10%, ενώ η μεταξύ τους διαφορά στο σύνολο των KW είναι σχεδόν 91,5%.

Όσον αφορά το επάγγελμα του τεχνικού εγκαταστάτη συντηρητή, αυτό σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, δείχνει να τείνει προς την μηδενική ζήτηση σε ηλικίες 18-25 ετών. Αυτό μελλοντικά θα έχει ως συνέπεια οι τεχνικοί να είναι δυσεύρετοι, δεδομένου ότι η ζήτηση για την ειδικότητα αυτήν παρουσιάζει αύξηση. Το κενό αυτό των τεχνικών καλούνται συχνά να το καλύψουν οι μηχανικοί τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα σήμερα να ασχολείται με το επάγγελμα αυτό, ένας μεγάλος αριθμός μηχανικών. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν έδειξαν επίσης ότι ένα ποσοστό 26,3% των ερωτηθέντων, δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια. Στην συνέχεια ελέγχθηκε η χρήση του αναλυτή καυσαερίων κατά την έναυση ενός λέβητα και κατά την συντήρηση αυτού. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, δεν χρησιμοποιούν καθόλου αναλυτή ή χρησιμοποιούν σπάνια αναλυτή, κατά την έναυση με ποσοστό 29,8% και κατά την συντήρηση το ποσοστό αυτό μεγαλώνει και ανέρχεται στα 47,3%. Η μη χρήση αναλυτή ή η σπάνια χρήση του, συνεπάγεται εκπομπές καυσαερίων στην ατμόσφαιρα, αμφίβολες για την δημόσια υγεία και κατ’ επέκταση για το ίσιο το περιβάλλον.

Το ερευνητικό έχει ως σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα για την λήψη μέτρων και αποφάσεων, σχετικά με το επάγγελμα του τεχνικού εγκαταστάσεων καύσης και των εστιών καύσης που εισάγονται προς πώληση στην Ελλάδα. Πρωτεύων μέλημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αποφυγή βλαβερών εκπομπών από τα παράγωγα της καύσης στις εστίες.