Έρχονται νέες 4.750 προσλήψεις σε Αστυνομία, στρατό και Υγεία

Ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη β’ προκήρυξη για την πρόσληψη 800 Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία.

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την κατανομή των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που θα προσληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.

Οι Συνοριακοί Φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί/ές από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄-257). Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Π.Ε. Λέσβου 240

Π.Ε. Σάμου 180

Π.Ε. Χίου 160

Π.Ε. Κω 100

Νήσος Λέρος 80

Νήσος Σύμη 20

Νήσος Κάλυμνος 10

Νήσος Μεγίστη 10

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια / ιδιότητες των υποψηφίων:

1. Τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ. Στην κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ.

2. Την περιοχή κατοικίας τους.

3. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

4. Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού ΙΕΚ έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

5. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξ/κών ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως ΕΠΥ ή ως ΕΠΟΠ στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.

6. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

7. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

8. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Εως 17/2 οι αιτήσεις για 400 μόνιμους συνοροφύλακες

Εν τω μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για την πρόσληψη 400 συνοροφυλάκων οι οποίοι θα διατεθούν -κατά κύριο λόγο- για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων στον Εβρο.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός της ΕΛ.ΑΣ. πριμοδοτεί την εντοπιότητα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις οποίες υπάγεται η 4η Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, όπου λειτουργούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση στην Περιφερειακή Ενότητα Εβρου. Στον διαγωνισμό προβλέπεται, ακόμα, ότι από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, ποσοστό 5% αυτών επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Ελληνες-Ελληνίδες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2020. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

11 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι θέσεις έχουν ως εξής: 2 ΠΕ Αρχαιολόγων και 9 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Καραμανλή & Ζαφείρη, Τ.Κ. 35133 Λαμία απευθύνοντάς τη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, υπόψη Ξένης Καβάγια ή Πολυξένης Μπολώτα (τηλ. επικοινωνίας: 22310 47628-9), έως και 12-2-2020.

6 διανομείς στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη 6 ΔΕ Διανομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά της ΕΛΤΑ Α.Ε. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 577, κ. Βλαχογιάννη Ευαγγελία). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12-02-2020.

5 φύλακες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΔΕ Φυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Μεσογείων 284, T.K. 15562 – Χολαργός, απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Διοικητικού, υπόψη Μούση Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 213-2040372) ή Καρυοφύλλη Πηνελόπης (τηλ. επικοινωνίας: 213-2040323).

7 βρεφονηπιοκόμοι στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι

5 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Τ.Κ. 45221, απευθύνοντάς τη στο γραφείο πρωτοκόλλου, τηλ. επικοινωνίας: 2651054064.

eleftherostypos.gr