Έρχεται αναδρομική μείωση προστίμων στην Εφορία!…

Η ρύθμιση θα ισχύσει άμεσα και αφορά εκκρεμείς υποθέσεις πριν το 2014

Μικρότερα πρόστιμα έρχονται για όσους είχαν πιαστεί για φορολογικές παραβάσεις πριν το 2014. Και για αυτούς θα ισχύσουν τα επιεικέστερα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (νόμος 4172/ 2013). Με τροπολογία που κατέθεσε η Κατερίνα Παπανάτσιου, επεκτείνονται και σε παραβάσεις προ της ισχύος του ΚΦΔ τα ευνοϊκότερα πρόστιμα που καθιερώθηκαν το 2014.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι τροποποιήσεις στο ποινολόγιο της εφορίας υπαγορεύονται από την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης. Αυτό σημαίνει ότι, αντί των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, στο εξής θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ, εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Η ρύθμιση θα ισχύσει άμεσα και αφορά εκκρεμείς υποθέσεις. Ωστόσο, όπως ορίζει το άρθρο 5, «ποσά που καταβλήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν, κατά περίπτωση, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος και που αφορούν σε φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ (ήτοι 31.12.2013) δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

Με πιο απλά λόγια. Με την αναδρομική μείωση μειώνονται κατά 50% τα πρόσθετα πρόστιμα. Αν δηλαδή κάποιος είχε αποκρύψει 100.000 ευρώ και του ζητούσαν 40.000 ευρώ πρόσθετο φόρο και 40.000 κύριο φόρο, θα μειωθεί κατά 20.000 ο φόρος. Αντί δηλαδή να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 80.000 ευρώ θα πληρώσει 60.000 ευρώ!

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις:

– για τις φορολογικές υποθέσεις έως και την 31-12-2013 στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος ο πρόσθετος φόρος μειώνεται από 120% του κύριου φόρου σε 10% έως 50% ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας και επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Η προσαύξηση θα υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2014.

-για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων έως και τη χρήση 2013 δεν θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου αλλά μόνο πρόστιμο από 100 έως 2.500 ευρώ και προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις από την 1-1-2014 και μετά.

-τα παραπάνω θα ισχύσουν αναδρομικά ακόμη και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή στα διοικητικά δικαστήρια. Η μείωση των προστίμων επέρχεται ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του. Προς τον σκοπό αυτό, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση και ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου.

-ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους για υποθέσεις τους δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.

fimotro.gr