Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων

 pontiki

 

 

 

Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στα πλαίσια της προκήρυξης του προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  συνεχίζει τις εγγραφές ανέργων παρέχοντας βοήθεια για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ώρες και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα της τάξεως των 500€. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher).

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και  η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν  θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Χρήση διαδικτύου
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 25/05/2012 και η αίτηση είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η ένταξή τους στο μητρώο ωφελουμένων και να επιλεγούν με μοναδικά κριτήρια επιλογής την ηλικία και τη διάρκεια της ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 24310-24697 & 2431079767.