Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων για επιχειρήσεις εμπορευματικών οδικών μεταφορών

epimelitirio_trikalon31-525

 

 

 

Το Επιμελητήριο Τρικάλων, η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και o ΣΒΘΚΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων*, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

 

 

Το Επιμελητήριο Τρικάλων, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, 2007 – 2013» Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για τη Θεσσαλία και o Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική εκδήλωση για τη παρουσίαση του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον», το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1). Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την Υπεύθυνη του Προγράμματος στην Α.Ε.Δ.Ε.Π. κ. Α. Αντωνοπούλου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση:

α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη), οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010.

β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)

  • Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος 49.4, έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 21/12/2011 και μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) έχουν νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν εταιρίες ΑΕ ή ΕΠΕ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011) στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΑΔ: 49.4).
  • Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00 ευρώ.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης δύναται να ανέλθει έως το 70% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανάλογα με το είδος των επιλέξιμων δαπανών και τον Κανονισμό (De minimis ή Γενικό Απαλλακτικό) στον οποίο εντάσσονται (βλ. Οδηγό προγράμματος).

Ενδεικτικές επιλέξιμες ενέργειες – επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι: Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης, επενδύσεις σε πάγια, αγορά οικοπέδου, δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης Ενέργειας, αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ. άυλες δαπάνες, απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων υπό προϋποθέσεις, δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού και λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20-02-2012 μέχρι τις 20-03-2012 ώρα 24:00 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr) και (www.mindev.gov.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΑΕΔΕΠ (www.aedep.gr). 

Εκτιμάται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην παρουσίαση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αυτές να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος και να λάβουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πληρ.: κα Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος (Επιμελητήριο Τρικάλων, τηλ. 2431028189, e-mail: sdrenia@trikalabiz.gr).