Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο για τον «Εναλλακτικό τουρισμό»

bio_

Ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1). Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την Υπεύθυνη του Προγράμματος στην Α.Ε.Δ.Ε.Π. κ. Φρόσω Δαγλαρίδου.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2010 που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού και που θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Ορισμένες από τις επιλέξιμες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού είναι τα καταλύματα, οι υπηρεσίες εστίασης (εκτός από fast food, catering, snack bar, καντίνες και πιτσαρίες), τα ταξιδιωτικά πρακτορεία – γραφεία οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων, υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων σύμφωνα με τους περιορισμούς του Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ.με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 10.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος ορίζεται στο 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Το πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, διαμόρφωσης χώρου και κτιριακών – ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, προβολής – προώθησης, υπηρεσιών συμβούλων για συγκεκριμένες ενέργειες, μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 15/09/2011 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15/11/2011.

Εκτιμάται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην παρουσίαση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου αυτές να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων καθώς και για να λάβουν περαιτέρω διευκρινίσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Πληρ.: κα Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος (τηλ. 2431028189, email: sdrenia@trikalabiz.gr).