Ενημέρωση για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Πύλης

dimos pylis

 O δήμος Πύλης ενημερώνει ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι αρχηγοί οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) μέχρι 4.700€.

Ως οικογένεια θεωρούνται :

üΟι δύο σύζυγοι

üΟι δύο σύζυγοι με τέκνα που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας

üΟι μονογονεϊκές οικογένειες

     Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια.

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1)    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2)    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

3)    Βεβαίωση Δημάρχου του τόπου μόνιμης κατοικίας από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον διαμονή σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή

4)    Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του 2014

5)    Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έτους 2015

6)    ΑΜΚΑ

 

Υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 31/12/2015.

 

.