Δήμος Φαρκαδόνας: Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023

Σχετ.: Ν. 4837/21 άρθρο 76 περίπτωση 7δ (ΦΕΚ τ. Α΄178/01.10.2021) Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές της 30ής Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021 – Προσθήκη παρ. 7Γ και 7Δ στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι όσα ακίνητα υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 3η Μαρτίου 2021, οι ιδιοκτήτες δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη ΔΟΥ φορολογίας του εισοδήματός τους ή ηλεκτρονική αίτηση, προσκομίζοντας το Δελτίο ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ή έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με τα
οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή
Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στη συνέχεια, θα γίνει νέα εκκαθάριση και επιστροφή ή διαγραφή του φόρου που αναλογεί σε αυτά τα ακίνητα. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που έχουν ήδη λάβει εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Βρίσκονται στις περιοχές αυτές και τα ακίνητά τους εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Είναι σαφές από το περιεχόμενο της τροπολογίας ότι απαλλάσσονται.”

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Αγναντής