Δημοπρατείται το δίκτυο αποχέτευσης στον συνοικισμό των τσιγγάνων στα Τρίκαλα

lappas_agorastos_44

 

 

 

 

Δημοπρατείται με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο που αφορά στην «Κατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον συνοικισμό των τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 671.580,00 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών. Περιλαμβάνει δε βασικές υποδομές, απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητας των κατοίκων, βελτιώνοντας υγειονομικά και λειτουργικά τις εν λόγω περιοχές. Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται παράλληλα η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας».

Το έργο της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού των τσιγγάνων είναι μεγάλης σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. Οι κύριες επιπτώσεις της πρακτικής αυτής αφορούν στην υποβάθμιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων με κίνδυνο μόλυνσης του νερού ύδρευσης και άρδευσης, στη ρύπανση του εδάφους, στην τοξικότητα των πληθυσμών ζώων κι φυτών, στη δημιουργία σηπτικών συνθηκών επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και στην πρόκληση ανεπιθύμητων οσμών που δημιουργούν σημαντική όχληση στον πληθυσμό της περιοχής.

Με την προτεινόμενη Πράξη θα αποκτηθούν για το σύνολο των κατοίκων του οικισμού οι αντίστοιχες υποδομές, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κυριότερα οφέλη από την κατασκευή του έργου θα είναι:

Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά και υπόγεια νερά) από αστική ρύπανση.

Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων και ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων στην περιοχή Κηπάκι. Ειδικότερα θα κατασκευαστούν:

α) Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εκτιμώμενου συνολικού μήκους 3.920μ. Το δίκτυο ακαθάρτων θα είναι βαρυτικό μέχρι το αντλιοστάσιο του Κηπακίου και στη συνέχεια, με καταθλιπτικό αγωγό οδηγούνται τα λύματα στον  κεντρικό αγωγό προσαγωγής λυμάτων προς την ΕΕΛ. Εκτιμάται ότι το μήκος του συλλεκτήριου αγωγού του οικισμού θα είναι 1.180μ. το υπόλοιπο δίκτυο θα είναι δευτερεύοντες αγωγοί μήκους 1.800μ και ο καταθλιπτικός θα είναι δίδυμος με συνολικό μήκος 940μ. Οι διατομές των αγωγών υπολογίζονται ότι θα είναι από Φ140-Φ250mm. Η αποχετευόμενη έκταση, η οποία περιλαμβάνει όλο τον οικισμό, υπολογίζεται σε 6,3ha.

β) Έργα προσαγωγής: Τα έργα προσαγωγής περιλαμβάνουν ένα αντλιοστάσιο δυναμικότητας  33m3/h.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από την ΔΕΥΑ Τρικάλων, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον  Αύγουστο του 2012 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ποσό 492.765 € και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Τρικάλων ύψους 178.715 € (125.580 ΦΠΑ και 53.235 ίδια συμμετοχή 9,75%).

 

 

 

.

 

 

.