Διαδικτυακή Ενημέρωση που διοργανώνεται από την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Διαδικτυακή Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και
σχολής χορού»
Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνει Διαδικτυακή
Ενημέρωση με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και
σχολής χορού», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Απριλίου 2022 και ώρα 13.00.
Η παρουσίαση της Δράσης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & εθνικούς πόρους, θα γίνει διαδικτυακά από την Υπεύθυνη της Δράσης κα
Κατσίβελου Κέλλυ και θα προβληθεί στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της
ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων εστίασης πάνω στη Δράση και σε
ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.
Η Δράση έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 50 εκατ.€ και κατανέμεται ενδεικτικά σε 46 εκατ. €
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. € για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Το ποσό αυτό δύναται να
αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.
Αποδίδεται μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει
σε ποσοστό έως 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019
Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ). Αφορά σε
επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, για το έτος 2020 ποσοστού 50%
τουλάχιστον, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019(ισχύει ειδική φόρμουλα για τις επιχειρήσεις
που έχουν ανοίξει το 2020 και το 2021). Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2022
ενώ το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με σειρά
προτεραιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 16/03/2022, ώρα 12:00 και έως την 15/04/2022, και ώρα
15:00.