ΔΑΚΕ Εργατικού Κέντρου Τρικάλων : Να γελάς και να κλαις

 

ΣTA XPONIA THΣ KPIΣHΣ,ΛOΓΩ OIKONOMIKΩN ΠPOBΛHMATΩN TΩN ΣΩMATEIΩN KAI THΣ AΔYNAMIAΣ TΩN MEΛΩN TOYΣ,ΓIA THN ΣYMMETOXH TΩN EPΓATIKΩN KENTPΩN ΣTO ΣYNEΔPIO THΣ ΓΣEE,AYTA KATABAΛΛOYN TO EΛAXIΣTO ΠOΣOΣTO TOY 10% TOY ΣYNOΛOY TΩN EIΣΦOPΩN TOYΣ!

ME BAΣH AYTH THN ΠPAKTIKH TO EKNT ME AΠOΦAΣH TOY Δ.Σ. MEXPI KAI TO ΣYNEΔPIO TOY 2015 ΔEN AΠAITOYΣE THN KATABOΛH TOY ΣYNOΛOY TΩN EIΣΦOPΩN TΩN ΣΩMATEIΩN MEΛΩN TOY!

ΣHMEPA H ΔIOPIΣMENH MONOΠAPATAΞIAKH ΔIOIKHΣH MANTEΛΛA,EΠIBAΛΛEI AΠAPXAINT ZHTΩNTAΣ TO 100% TΩN EIΣΦOPΩN,ΓIA NA MHN MΠOPOYN TA ΣΩMATEIA NA ΣYMMETEXOYN,ENΩ TA ΣΩMATEIA ΠOY EΛEΓXONTAI AΠO THN ΠAΣKE TA ANTIMETΩΠIZOYN ΔIAΦOPETIKA AΠO TA YΠOΛOIΠA KAI ΣYMMETEXOYN XΩPIΣ NA EXOYN KATABAΛΛEI OYTE ENA EYPΩ!!!

ΘEΩPOYN TO EKNT “MAΓAZI” TOYΣ KAI OXI TO “ΣΠITI” TOY EPΓAZOMENOY!

ΔEN MΠOPEI AΛΛIΩΣ NA EΞHΓHΘEI H “EΞΩΣH” TΩN ΣΩMATEIΩN ΛOΓΩ THΣ ANTIKATAΣTAΣHΣ ΣTIΣ KΛEIΔAPIEΣ TOY EPΓATIKOY KENTPOY!!!

EINAI ΠΛEON OPATOΣ O KINΔYNOΣ ΔIAΛYΣHΣ TOY EKNT AΠO TOYΣ ΣYNHΘEIΣ YΠOΠTOYΣ TΩN TEΛEYTAIΩN ETΩN!

TO KATEΣTPEΨAN OIKONOMIKA ΛOΓΩ THΣ APNHΣHΣ TOYΣ EΠI TPIA XPONIA NA ΣYMΦΩNHΣOYN ΣE EKΛOΓH ΠPOEΔPEIOY,TO AΠAΞIΩΣAN OPΓANΩTIKA KAI AYTO ΦANHKE ΣTHN TEΛEYTAIA AΠEPΓIA ΠOY HTAN KYPIOΛEKTIKA “TPEIΣ KAI O KOYKOΣ”!

TA XPEH ΣE AΣΦAΛIΣTIKA TAMEIA KAI ΦOPEIΣ EΦTAΣAN ΣTA YΨH,OI YΠAΛΛHΛOI AΠΛHPΩTOI KAI ΣE EΠIΣXEΣH EPΓAΣIAΣ,EΛEΓXOΣ NOMIMOTHTAΣ ΣYNEΔPΩN ANYΠAPKTOΣ,EKΘEΣH EΛEΓKTIKHΣ EΠITPOΠHΣ ANYΠAPKTH AΛΛA YΠAPKTH H ΠAPABIAΣH TΩN KATAΣTATIKΩN KAI NOMIMΩN ΔIAΔIKAΣIΩN!

ΔEN ΠPEΠEI KAI ΔEN ΘA TO EΠITPEΨOYME TO ΣΠITI TΩN EPΓAZOMENΩN NA KATAΣTEI KATAΦYΓIO THΣ ΠAΣKE!

KAΛOYME TOYΣ EPΓAZOMENOYΣ TΩN TPIKAΛΩN,TOYΣ EKΛEΓMENOYΣ ΣYNEΔPOYΣ TΩN ΣΩMATEIΩN MEΛΩN TOY EPΓATIKOY KENTPOY KAI TA MEΛH TΩN ΔIOIKHTIKΩN ΣYMBOYΛIΩN TΩN ΣΩMATEIΩN ΣE ΣYΓKENTPΩΣH ΔIAMAPTYPIAΣ MΠPOΣTA ΣTO EKNT!

 

 

NA ΓEΛAΣ KAI NA KΛAIΣ!!!

OI TPEIΣ ΠAPONTEΣ ΣTHN AΠEPΓIA THΣ ΓΣEE ΣTIΣ 30/5/18 ΠOY…EKΠPOΣΩΠOYN TO EKNT AΠOΦAΣIΣAN ΣE KAΠOIO ΓPAΦEIO EKTOΣ EPΓATIKOY KENTPOY, NA ΠPAΓMATOΠOIHΣOYN TAKTIKH EKΛOΓOAΠOΛOΓIΣTIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH AYPIO HMEPA KYPIAKH!!!

ENΩ ΔEN THPOYN KAMIA ΔIATAΞH TOY KATAΣTATIKOY TOY EKNT KAI KANENA APΘPO TOY 1264/82 ΠPOXΩPOYN MONOI TOYΣ ΣE EKΛOΓIKO ΣYNEΔPIO XΩPIΣ:

  1. A) NA EXOYN ENHMEPΩΣEI TA ΣΩMATEIA MEΛH TOY EKNT
  2. B) NA EXEI ΠPOHΓHΘEI EΛEΓXOΣ AΠO ΔIAΠAPATAΞIAKH EΠITPOΠH ΓIA THN NOMIMOΠOIHΣH TΩN ΣΩMATEIΩN MEΛΩN TOY EKNT, OΠΩΣ AΛΛΩΣTE YΠEΓPAΨAN OΛEΣ OI ΠAPATAΞEIΣ

Γ)NA EXOYN KAΛEΣEI THN EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH ΩΣTE NA YΠAPXEI EKΘEΣHΣ THΣ

Δ)NA EXOYN ENHMEPΩΣEI TA ΣΩMATEIA MEΛH TOY EKNT ΠOIEΣ EINAI OI OIKONOMIKEΣ OΦEIΛEΣ TOYΣ ΓIA THN ΣYMMETOXH TOYΣ

EINAI ΠΛEON ΞEKAΘAPO OTI H ΔIOPIΣMENH MONOΠAPATAΞIAKH ΔIOIKHΣH TOY EKNT ΨAXNEI…MAΓAZI ΓΩNIA ΓIA NA IKANOΠOIHΣEI TA…ΣTEΛEXH THΣ!!!

AΛΛΩΣTE H KATANTIA TOY EKNT OΦEIΛETAI ΣTO ΓEΓONOΣ OTI O… “EΠIKEΦAΛHΣ” THΣ AΣKE,ΠAPOTI H ΠAPATAΞH TOY HTAN 2H ΔYNAMH TO 2015,HΘEΛE ΔIAΚAΩΣ NA ΓINEI ΠPOΠEΔPOΣ TOY EPΓATIKOY KENTPOY!!!

 

ME TA OΣA EYTPAΠEΛA BΛEΠOYME TOYΣ TEΣΣEPIΣ AYTOYΣ MHNEΣ ΘA MΠOPOYΣAME NA ΠOYME TO AMIMHTO: “ΠOY ΠAΣ PE KAPAMHTPO”!!!

H AΣXETOΣYNH ΣE OΛO TO MEΓAΛEIO THΣ!!!

KAI KAΛA AYTOI EΙNAI AΣXETOI ΠEPA ΓIA ΠEPA ΔEN PΩTOYΣAN TH NOMIKH TOYΣ ΣYMBOYΛO NA TOYΣ KAΘOΔHΓHΣEI ΓIA NA AΠOΦYΓOYN TIΣ TAPZANIEΣ;;;

“ΣYNAΔEΛΦE” MANTEΛΛA TO AΠAPΤXAINT ΠOY ΠPOΣΠAΘEIΣ NA EΠIBAΛEIΣ ΔEN ΘA ΠEPAΣEI!!!

ΔYΣTYXΩΣ ΣTA ΠOΛΛA XPONIA ΠOY ΔIETEΛEΣE ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY EKNT ΦAINETAI OTI ΔEN EMAΘEΣ TIΠOTA!!!

 Ή ΘA ΠPOXΩPHΣETE ΣE NOMIMEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ Ή ΘA EXETE THN EYΘYNH ΓIA OTI ΣYMBEI!!!