Χρήση ευρυζωνικότητας στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος

 

Αξιότιμοι κ.κ Σχοινά, Johansson,

Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλετε για μια δίκαιη – ίση μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Πιστεύω ακράδαντα πως κάθε πολίτης πρέπει να συμμετέχει ενεργά στα κοινά του τόπου του και εν γένει της Ευρωπαϊκής κοινότητας της οποίας είμαστε όλοι αναπόσπαστο κομμάτι.‘Όπως έλεγεάλλωστε και ο AntoinedeSaint-Exupéry, ʺ Στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση. Πρέπει να τις δημιουργήσεις και οι λύσεις θα ακολουθήσουν ʺ.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν πωςτο προσφυγικό/ μεταναστευτικό ζήτημα είναι ζήτημα ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό πως κάθε πρόσφυγας/ μετανάστης που εισέρχεται σε ελληνικό έδαφος εισέρχεται  στην Ευρώπη.Έτσι λοιπόν ως Ελληνίδα και Ευρωπαία πολίτης θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε σχετικά με την πρότασητην οποίασας παραθέτω κάτωθιεάν δύναται αφενός να έχει πεδίο εφαρμογής ή αν τυχόν προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις . Επίσης ως αμιγώς επιφορτισμένοι με το εν λόγω αντικείμενο, θα ήθελα να μου πείτεεάν θα βλέπατε θετικάτην πρότασή μου αυτή.

Εισαγωγή

Ευρυζωνικότητα είναι ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις υψηλότερες διαδικτυακές ταχύτητες και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθιστούν δυνατή τόσο την παροχή νέου περιεχομένου, νέων εφαρμογών ή υπηρεσιών όσο και την πρόσβαση σε αυτά. Η αύξηση της σπουδαιότητας των ψηφιακών δεδομένων καθιστά πλέον εμφανή την ουσιαστική σημασία μιας καλής διαδικτυακής σύνδεσης, όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία αλλά και ευρύτερα, για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. (απόσπασμα από την ειδική έκθεση αριθ.12/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού συνεδρίου)

Πρόταση – Ερώτηση

(Χρήσηευρυζωνικότητας στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικούζητήματος)

Θα μπορούσενα χρησιμοποιηθείτο εργαλείο της ευρυζωνικότητας,το οποίοθα βρει πεδίο εφαρμογής μέσω τηςκατάλληληςχρήσης συστημάτων τηλε-εργασίαςκαι τηλε-ιατρικής, στη διαδικασία αιτούντωνασύλουυπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στα Ελληνικά νησιάή σεκάποιο στάδιο αυτής (αίτηση- επεξεργασία – συνέντευξη- δημιουργίαφακέλου-εξέταση υπόθεσης -παρουσία σε επιτροπές – υπηρεσίες ψυχικής υγείαςκ.α);  Σε περίπτωση που η πρόταση κριθεί υλοποιήσιμη δύναται να χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ε.Ε ;

Επεξήγηση – Θετικάστοιχεία της πρότασης (συνοπτικά)

Καθώς η ευρυζωνικότητα είναι σε θέση να αλλάξει τα γεωγραφικά όρια της εργασίας, η τηλε-εργασία δηλαδή η εργασία από απόσταση με την υποστήριξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι σε θέση να προσφέρει μεγάλοαριθμόανθρώπινουδυναμικούτο οποίο με τη σειρά του δύναται να διατεθεί και να εργαστείαπόαπόστασηείτεεξολοκλήρου επί της απαιτούμενης διαδικασίαςαπόκτησης ασύλου είτε για κάποιο στάδιοαυτής.

Κάτιτέτοιο συνεπάγεταιτην εξοικονόμησηπόρωνκαθώς δεν θα απαιτείται η τυχόν καταβολή οδοιπορικών, μετακίνηση και μετεγκατάστασηανθρώπινουδυναμικού στα νησιά από την Ηπειρωτική χώρα.Καθιστά πιο ελκυστική και ευέλικτη την επιλογή του τόπου και των ωρών εργασίας αφού το ανθρώπινο δυναμικό θα είναι μακριά από το πεδίο κοντά στο τόπο που ήδη διαβιεί και συνεπώς σε καλύτερες συνθήκες.

Ωφελείυποψήφιους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και εργαζόμενους με ειδικέςανάγκες, που ενώ κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της εργασίαςκαθίσταταιαπαγορευτική η μετεγκατάστασή τους από την ενδοχώρα στα νησιά.

Επιτάχυνσηχρόνου για την αποσυμφόρηση των ελληνικώννησιών και βελτιστοποίησηποιότηταςζωής των αιτούντωνασύλου, αλλάκαι των διαβιούντων στα Ελληνικά νησιά τα οποίαέχουνεπωμιστείδυσανάλογαμεγάλοβάρος. Είναι σημαντικό και πρέπει εδώ να τονίσουμε την ανθρωπιά, τη γενναιοδωρία και την αλληλεγγύη που έχειεπιδείξει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον στην Ελλάδα το τρέχον χρονικό διάστημα -μεταξύ άλλων- και με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και της χρήσης προηγμένων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υποδομών νέας γενιάς, με χρηματοδότηση της Ε.Ε, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο αρμόδιος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τυγχάνει από τους πλέον δραστήριους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Αθηνά Αντωνιάδου  (Κοινωνιολόγος)