Aποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dhmarxeio_copy

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΣΤΙΣ   21-07-2011 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη &   ΩΡΑ 20.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ   ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ενέκρινε το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας

2.Ενέκρινε τον Κ. Α. ο οποίος είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής

στον προϋπολογισμό του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2011 .

3.Ενέκρινε το Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση όμβριων

υδάτων Δ. Δ. Παλαιοπύργου».

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Ολοκληρωμένη Πρόταση για την κίνηση με

ποδήλατο στην πόλη και για την κατασκευή ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων» της δημοτικής παράταξης «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.Ενέκρινε την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011

3.Ενέκρινε την Επιστροφή ποσού 300€ στην Nona Euglena ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 

4.Έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων

χορήγησης αδειών ανέγερσης-ανακαίνισης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης

5.Ενέκρινε την Συμψηφισμό δικαιωμάτων & υποχρεώσεων από και προς τον ΟΤΑ λόγω πράξης επιβολής εισφοράς σε  χρήμα και οφειλής λόγω αποζημιώσεως της ιδιοκτησίας Μπρέλλα Γεωργίου του Λεωνίδα στην περιοχή  Γέφυρα Πάσχου ΙΙ( επιστροφή ποσού 1050,33€)

 

6. Ενέκρινε τις μετακινήσεις Δημάρχου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7.Παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το θέμα «Εγκριση δαπάνης για την

πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Φαλώρειας».

8.Παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το θέμα «Εγκριση διάθεσης και ψήφισης

πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική κοινότητα Ράξας

9.Παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το θέμα «Εγκριση διάθεσης και ψήφιση

πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική κοινότητα Βαλτινού.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.Ενέκρινε την σύσταση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό     Σημείο

Επαφής(ΚΟΣΕ)»

11.Ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων

Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑμεΑ Δήμου Τρικκαίων» στην

πρόσκληση 041 του Ε.Π.Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013.

12.Ενέκρινε την Αποδοχή της υπ’αριθμ.7123/04-08-2009 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Υπογείωση τμημάτων επιφανειακού Αρδευτικού Δικτύου Δ.Παραληθαίων» στο Μέτρο 3.2.1. του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,καθώς και των υπ’αριθμ.1551/30-03-2010 και 5046/06-08-2010 αποφάσεων τροποποίηση της αλλά και αποδοχής της πίστωσης και των όρων που αναλυτικά αναφέρονται σ’αυτές.

13.Ενέκρινε την υποβολή του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα με τίτλο «Αστικές Βιοκλιματικές Αναπλάσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής».

14.Ενέκρινε την Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων στο Δήμο Τρικκαίων» στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στην έγκριση διεξαγωγής Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού.

15.Ενέκρινε την ανανέωση συνδρομής Εφημερίδων, περιοδικών, & Ηλεκτρονικών

Υπηρεσιών για το έτος 2011-

16.Ανέβαλλε την λήψη απόφασης του θέματος «Εγκριση μεταβίβασης των τηλεπικοινωνιακών

γραμμών της εταιρείας VODAFONE.

17.Ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο «« Ανάδειξη της περί των τειχών του κάστρου

της πόλης περιοχής » στην Πρόσκληση 045 με Δράση: «Ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς

και χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς

Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» της Περιφέρειας Θεσσαλίας με Άξονα Προτεραιότητας

4: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΊΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

18.Ενέκρινε την Tροποποίηση της υπ. αριθ. 400/2010 ΑΔΣ προς την εξουσιοδότηση

Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19.Ενέκρινε την έκθεση   εσόδων-εξόδων Α΄ & Β΄ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης

του   προϋπολογισμού έτους 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

20.Ανέβαλλε την λήψη απόφασης του θέματος «Εγκριση της αριθμ.22/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Αποκατάσταση ιδιοκτησίας Πέτρου Πολύζου στην Πολεοδομική Ενότητα Σαράγια».

21.Ενέκρινε την αριθμ.101/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Λάζου Βασιλείου, Ευσταθίας και Αικατερίνης, στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας».

22.Ενέκρινε την αριθμ.19/11 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης

Σχεδίου Διανομής του οικισμού Κρηνίτσας του Δήμου Τρικκαίων»

23.Ενέκρινε την αριθμ.111/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων από την ιδιοκτησία Γιαννούλα Κωνσταντινιάς του Κων/νου στην περιοχή Γ. Πάσχου-τμήμα ΙΙ για προσκύρωση δημοτικής έκτασης».

24.Ενέκρινε την αριθμ.112/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Χρηματικής αποζημίωσης ιδιοκτησίας Μπερντέ Χρήστου του Αντωνίου στην Πολεοδομική Ενότητα Δεξιά οδού Καλαμπάκας».

25.Ενέκρινε την αριθμ.113/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Βασιλικής Γρηγορίου Ζιάκα,χας Γεωργίου Ταμπουρά, επι της οδού Ελληνικού Στρατού, στο Ο.Τ.309»

26.Ενέκρινε την αίτηση της επιχείρησης ΠΡΟΒΟΛΗexpo περί   παραχώρησης χώρου για την

λειτουργία της Εμπορικής έκθεσης «14ο Επιχειρηματικό Πανόραμα Τρίκαλα 2011»

27.Λήψη απόφασης επί ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικοπέδου 1015Α (Χώρος Αστυνομίας).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

28.Ανέβαλλε την λήψη απόφασης του θέματος «Εγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής

Κοινότητας Τρικκαίων.

29.Ενέκρινε την Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης,

σύμφωνα με την αριθμ  28/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

30.Ανέβαλλε την λήψη απόφασης του θέματος «Εγκριση της αριθμ.7/2011 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων, περί «Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων».

ΘΕΜΑΤΑ   Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

31.Ενέκρινε την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων στο Μ.Κεφαλόβρυσο» του πρώην Δήμου Tρικκαίων

32.Ενέκρινε το Πρωτόκολλο προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Αξιοποίησης  Παλαιών Αποθηκών στο Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου»

33.Ενέκρινε το Πρωτοκόλλο προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων»

34.Ενέκρινε το Πρωτοκόλλο προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Αγ.Μονής»

35.Ενέκρινε την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παληοκάστρου» του Δήμου Τρικκαίων

36.Ενέκρινε το Πρωτοκόλλο προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Εστιαιώτιδας»

37.Ενέκρινε την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

38.Ενέκρινε το Πρωτοκόλλο προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Εστιαιώτιδας» του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας .

 

39.Ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2010-2011»

40.Ενέκρινε την υποβολή πρότασης για το έργο «Περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλακών Τρικάλων-Σύνδεση με ποταμό Ληθαίο»

41.Ενέκρινε την Αποδοχή και έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/10-6-2011 απόφασης του Δ.Σ. – ΟΕΚ που αντικαθιστά προηγούμενη απόφαση, την αριθμ. 29/2010, η οποία αφορούσε την σύναψη σύμβασης με το Δήμο Τρικκαίων για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του οικισμού του Ο.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΑ VI (ΣΩΤΗΡΑ)»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ»ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

42.Ενέκρινε την αποζημίωση Προέδρου & Μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής

Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης «ΔΕΚΑ» Τρικάλων

43.Ενέκρινε και ψήφισε τον Κανονισμό Οργάνωσης Εσωτερικών Υπηρεσιών της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων.

44.Ενέκρινε την Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων.

45.Ανέβαλλε την λήψη απόφασης του θέματος «Εγκριση & ψήφιση Ισολογισμός-Αποτελεσμάτων

χρήσης έτους 2010 και έκθεσης Πεπραγμένων της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων

46.Ενέκρινε τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων

47.Ανέβαλλε την λήψη απόφασης του θέματος «Τροποποίηση εν μέρει της υπ. αριθμ.85/2010

ΑΔΣ , στο μέρος που αφορά το CINE-CAFE

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

48.Ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας ομάδας άρδευσης Πλατάνου.