Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 15η Τακτική Συνεδρίαση στις 30/5/2017 ημέρα Τρίτη, ώρα 20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση του 3ου  Α.Π.Ε. του έργου  «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
  Α.Δ.Σ. 275/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου  «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
 2. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
  Α.Δ.Σ. 276/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ” ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ)»
  Α.Δ.Σ. 277/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ)»
 4. Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων με το ποσό των 70.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Ά και Β΄ βαθμού της Χώρας και πίστωση του ποσού στον κωδικό του έργου: Κ.Α. 30-7326.1006 «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
  Α.Δ.Σ. 278/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Αποδέχεται την χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων με το ποσό των 70.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Ά και Β΄ βαθμού της Χώρας και πίστωση του ποσού στον κωδικό του έργου: Κ.Α. 30-7326.1006 «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων»
 5. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ)» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
  Α.Δ.Σ. 279/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ)», πρου/σμού δαπάνης 25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
  Α.Δ.Σ. 280/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 7. Εξέταση της αριθμ.πρωτ.25044/23-05-2017 αίτησης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ  Χ.Θ. 3+286,16» ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΚΑΤ  Α.Τ.Ε.
  Α.Δ.Σ. 282/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ  Χ.Θ. 3+286,16» , ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΚΑΤ  Α.Τ.Ε. για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, μέχρι 31-7-2017.
 8. 5η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  Α.Δ.Σ. 283/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την 5η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2017
 9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
  Α.Δ.Σ. 284/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής»
  Α.Δ.Σ. 285/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής»
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Tροποποίηση της αριθμ. 474/2016 Α.Δ.Σ περί  καθορισμού τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
  Α.Δ.Σ. 286/2017  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αρίθ. 352/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τροποποιεί την αριθμ. 474/2016 Α.Δ.Σ  περί  καθορισμού τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Έγκριση της αριθ. 63/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (κωδικός θέσης TRIKALA ΤΚ_1404160)»
  Α.Δ.Σ. 287/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα Αναβολή
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά και το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητα Τρικκαίων.
 3. Έγκριση της αριθ. 64/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (κωδικός θέσης TRIKALA CN140_4928)»
  Α.Δ.Σ. 288/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθ. 64/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., που βρίσκεται εντός σχεδίου επί της οδού Ιακωβάκη Απ. 2 (κωδικός θέσης TRIKALA CN140_4928).
 4. Έγκριση της αριθ. 65/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση επικειμένων των ιδιοκτησιών με ΚΑ [0202011], [0202095] στο Ο.Τ. Γ1499β, περιοχής «Γέφυρα Πάσχου ll» (ιδιοκτησία Πετρόπουλου)».
  Α.Δ.Σ. 289/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθ. 65/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τη συμβιβαστική αποζημίωση επικειμένων των ιδιοκτησιών με ΚΑ [0202011], [0202095] στο Ο.Τ. Γ1499β, περιοχής «Γέφυρα Πάσχου ll» (ιδιοκτησία  Πετρόπουλου).
 5. Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – α΄ τρίμηνο”
  Α.Δ.Σ. 290/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθ. 295/2017 απόφαση της  Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2017 – α΄ τρίμηνο.
 6. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας της ανώνυμης οδού στην περιοχή Πυργετού σε οδό «ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ-ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ» (161/2017 Α.Δ.Σ.)
  Α.Δ.Σ. 291/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την ονομασία της ανώνυμης οδού, που περνά μπροστά από το παρεκκλήσι του Αγίου Εφραίμ και των Αγίων Πάντων στην περιοχή Πυργετού,  σε οδό «ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ-ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ».
 7. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας της ανώνυμης οδού που βρίσκεται στην περιοχή Γαρδικάκι σε οδό «ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ»
  Α.Δ.Σ. 292/2017 Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ονομασία της ανώνυμης οδού που βρίσκεται στην περιοχή Γαρδικάκι ανάμεσα από τις οδούς Φίλωνος και Φιλοχώρου σε οδό «ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ»
 8. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας κοινόχρηστου χώρου (πλατεία), που περικλείεται από τις οδούς Καλαμπάκα-Παπαστάθη-Ηπείρου σε πλατεία «Χρήστου Κολοκοτρώνη».(ΑΔΣ 163/2017)
  Α.Δ.Σ. 293/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ονομασία κοινόχρηστου χώρου (πλατεία), που περικλείεται από τις οδούς Καλαμπάκα-Παπαστάθη-Ηπείρου  σε πλατεία «Χρήστου Κολοκοτρώνη».
 9. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  Α.Δ.Σ. 294/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αρίθ. 340/2017 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 10. Έγκριση της αριθ. 75/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: α) Διαγραφή οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, των Αποστόλου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα & Δημητρίου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας. β) Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των ανωτέρω ιδιοκτητών, καθώς και των Γεωργίου Κων. Ζαγκλαβάρα & Θεοδώρου Κων. Ζαγκλαβάρα. γ) Αποζημίωση των Δημητρίου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, Γεωργίου Κων. Ζαγκλαβάρα & Θεοδώρου Κων. Ζαγκλαβάρα, και βεβαίωση οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα, στον Αποστόλο Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, η οποία προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους».
  Α.Δ.Σ. 295/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αρίθ. 75/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει: α) Τη διαγραφή οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, των Αποστόλου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα & Δημητρίου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας. β) Τον συμψηφισμό δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των ανωτέρω ιδιοκτητών, καθώς και των Γεωργίου Κων. Ζαγκλαβάρα & Θεοδώρου Κων. Ζαγκλαβάρα. γ) Την αποζημίωση των Δημητρίου Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, Γεωργίου Κων. Ζαγκλαβάρα & Θεοδώρου Κων. Ζαγκλαβάρα, και τη βεβαίωση οφειλής λόγω εισφοράς σε χρήμα, στον Αποστόλο Θεοδ. Ζαγκλαβάρα, η οποία προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους».
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Τροποποίηση Μελέτης Εφαρμογής Κόμβων «Εσωτερικού Δακτυλίου Αγίας Μονής – Καρδίτσης – Δέλτα Λαρίσης» για το υπό κατασκευή τμήμα οδός Καρδίτσης – οδός  Πατουλιάς
  Α.Δ.Σ. 281/2017  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την τροποποίηση της Μελέτης Εφαρμογής Κόμβων «Εσωτερικού Δακτυλίου Αγίας Μονής – Καρδίτσης – Δέλτα Λαρίσης»  για το υπό κατασκευή τμήμα οδός Καρδίτσης – οδός  Πατουλιάς, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση
  Α.Δ.Σ. 296/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την καταρχήν εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης 3.535,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγή  προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου
  Α.Δ.Σ. 297/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών και  απαλλαγή  προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 3. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από  χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
  Α.Δ.Σ. 298/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών  και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από  χρηματικούς καταλόγους του Δήμου,  σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 299/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου  του Δήμου Τρικκαίων.
 5. Διαγραφή οφειλών (μισθωμάτων) από οφειλέτη του Δήμου ,λόγω παραχώρησης της χρήσης  των δημοτικών καταστημάτων
  Α.Δ.Σ. 300/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών (μισθωμάτων) από οφειλέτη του Δήμου, λόγω παραχώρησης της χρήσης  των δημοτικών καταστημάτων
 6. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ικαρίας
  Α.Δ.Σ. 301/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται  στην οδό Ικαρίας, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 7. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
  Α.Δ.Σ. 302/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (7ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον Α΄ βρεφονηπιακό  σταθμό, Β΄ βρεφονηπιακό  σταθμό,  Γ΄ βρεφονηπιακό  σταθμό και παιδικό σταθμό «Ουράνιο Τόξο»   Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
  Α.Δ.Σ. 303/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή τεσσάρων  (4) νηπίων  από τον Α΄ βρεφονηπιακό  σταθμό, Β΄ βρεφονηπιακό  σταθμό,  Γ΄ βρεφονηπιακό  σταθμό και παιδικό σταθμό «Ουράνιο Τόξο»  Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2016-2017.
 2. Σύναψη χρησιδανείου με την Π.Ε. Τρικάλων για το ιατρείο (μικρών ζώων) που βρίσκεται στο χώρο που στεγάζεται η κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εφαρμογής του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  Α.Δ.Σ. 304/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη σύναψη χρησιδανείου με την Π.Ε. Τρικάλων για το ιατρείο (μικρών ζώων) που βρίσκεται στο χώρο που στεγάζεται η κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εφαρμογής του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 3. Έγκριση (8η Εισήγησης) εγγραφής νηπίων στους Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς Δ΄, Ριζώματος, Φαλώρειας, Μ. Καλυβίων και Παλαιόπυργου.
  Α.Δ.Σ. 305/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την  εγγραφή δεκατριών (13) νηπίων στους Βρεφικούς-Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς σταθμούς  Δ΄, Ριζώματος, Φαλώρειας, Μ. Καλυβίων και Παλαιόπυργου.
 4. Τροποποίηση της 206/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Α.Δ.Σ. 306/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Τροποποιεί την αρίθ.  206/2017 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το ποσό διαγραφής τροφείων και ως προς το έτος του αντίστοιχου μήνα, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών και του κοινού ωραρίου και των κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018
  Α.Δ.Σ. 307/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τον Καθορισμό των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, το ύψος της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών και του κοινού ωραρίου και των κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2017-2018
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Προγραμματισμός υπαίθριων παραστάσεων του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου – Δημοτικού Θεάτρου Σκιών του Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 308/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον προγραμματισμό υπαίθριων παραστάσεων του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου – Δημοτικού Θεάτρου Σκιών του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 2. Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στο Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργανώνει ο Δήμος Σιθωνίας  σε συνεργασία με την Κατασκήνωση «ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ EXPRESS», στη  Νικήτη Χαλκιδικής στις 16,17,18 Ιουνίου 2017.
  Α.Δ.Σ. 309/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας  Τρικάλων στο Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργανώνει ο Δήμος Σιθωνίας  σε συνεργασία με την Κατασκήνωση «ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ EXPRESS», στη  Νικήτη Χαλκιδικής στις 16,17,18 Ιουνίου 2017.
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού- Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2017
  Α.Δ.Σ. 310/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διάθεση λήμματος του Δημοτικού- Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2017
 2. Έγκριση επιβολής προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση
  Α.Δ.Σ. 311/2017 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση
 • Γενικά
 1. Ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2017 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης
  Α.Δ.Σ. 312/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2017 στην εταιρεία “MENTAL Α.Ε., αντί ποσού 39.000,00 ευρώ με Φ.ΠΑ., καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 2. Καταρχήν έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας.
  Α.Δ.Σ. 313/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει καταρχήν την  Αδελφοποίηση του Δήμου Τρικκαίων με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής και Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την μετακίνηση της Επιτροπής στον αδελφοποιημένο Δήμο Άμπεργκ της Γερμανίας από 23 έως 25 Ιουνίου 2017.
  Α.Δ.Σ. 314/2017 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής επίσκεψης στον αδελφοποιημένο Δήμο Άμπεργκ της Γερμανίας καθώς και την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού μετακίνηση αυτής από 23 έως 25 Ιουνίου 2017.
 4. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Συναυλίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Εθελοντική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στις 12 Ιουνίου 2017, στην πόλη μας.
  Α.Δ.Σ. 315/2017  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για την πραγματοποίηση Συναυλίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Εθελοντική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στις 12 Ιουνίου 2017, στην πόλη μας.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ